PZU PZU

Fundacja PZU - Pomagamy Pomagać

 

W zakładce Konkursy dotacyjne dostępne są regulaminy konkursów dotacyjnych Fundacji PZU na 2014 rok. Wszystkie zainteresowane organizacje prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią. Przypominamy, że o dotacje w konkursach mogą ubiegać się jedynie organizacje pozarządowe i instytucje z wyjątkiem przedszkoli, szkół i bibliotek. Wniosek o dotację musi być wypełniony w dwóch egzemplarzach i wraz załącznikami (aktualny KRS i kopia statutu) dostarczony w formie papierowej do Biura Fundacji do daty zakończenia przyjmowania wniosków zapisanej w regulaminie każdego konkursu – nie decyduje data stempla pocztowego, a data dostarczenia kompletu dokumentów do Biura Fundacji.