OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Dla kogo?

Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlegają rolnicy indywidualni (osoby fizyczne).

Korzyści

Polisa OC zapewnia rolnikom:

  • szeroką ochronę ubezpieczeniową za stosunkowo niską cenę,
  • uproszczony sposób zawierania nowych ubezpieczeń,
  • automatyczne, „blankietowe” wznowienie ochrony ubezpieczeniowej.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika, są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników jest wypłacane w wysokości szkody, nie wyższej jednak od sumy gwarancyjnej.
Suma gwarancyjna jest bardzo wysoka i wynosi odpowiednio:

  • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty