TFI PZU informuje, że w dniu 9 grudnia 2021 r. zmieniła się nazwa Subfunduszu inPZU Goldman Sachs ActiveBeta ® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek na  inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO).

inPZU Akcje Amerykańskie

Wejdź na inPZU.pl i wybierz fundusz spośród pierwszej w Polsce kompleksowej oferty funduszy indeksowych.

KUP ONLINE
Typ funduszu:SFIO
Rating Analizy Online
inPZU SFIO

Inwestycje głównie w tytuły uczestnictwa. Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

podwyższone

Oczekiwany zysk

     

średni

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

Min. 70% wartości aktywów netto subfunduszu – inwestujemy w:

 • instrumenty udziałowe  (m.in. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i jednostki uczestnictwa)

Maks. 50% wartości aktywów netto subfunduszu – inwestujemy w:

 • dłużne instrumenty finansowe (m.in. dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe)

Dla osób, które:

 • są zainteresowane inwestowaniem oszczędności na rynku akcyjnym
 • mają długi horyzont inwestycyjny
 • akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne
 • akceptują znaczne wahania wartości inwestycji

Głównym założeniem funduszu jest wzrost wartości aktywów. Fundusz działa na zasadzie „funduszu indeksowego”, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI USA Net Total Return USD Index. 

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu inPZU SFIO.

Wartość jednostki:118,22PLN02.02.2023
Zmiana:18,22%21.01.2020

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień1,37%
1 miesiąc9,07%
6 miesięcy4,16%
1 rok7,68%
Od początku18,22%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania0,5%
Minimalny okres inwestowania5 lat
Benchmark100% MSCI USA Net Total Return USD Index
Kategoria jednostkiA, D, L, O, R, S, W
Początek działania funduszu21.01.2020 r.
Od pierwszej wyceny18,22%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Opłata za zarządzanie to tylko 0,5%
 • Nie pobieramy opłat manipulacyjnych
 • Wypłacaj, kiedy chcesz - jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego można wypłacić w każdym momencie
 • Nie musisz mieć dużego kapitału – inwestuj już od 100zł
 • Korzystaj z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów zarządzających funduszami

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Przejdź do serwisu inPZU.pl
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych i poznaj mozliwości inwestycyjne
 2. Samodzielnie czy z pomocnikiem
  Zdecyduj, czy chcesz samodzielnie wybrać produkty, czy wolisz skorzystać 
  z pomocnika i wybrać gotowy portfel
 3. Produkt
  Wybierz produkt i podaj kwotę, jaką chcesz zainwestować
 4. Zlecenie
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu
 5. Opłata zlecenia
  Wpłać pieniądze i zostań inwestorem

 

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z dokumentami funduszu
Znajdziesz w nich:

 • Prospekt informacyjny funduszu

 • Karty subfunduszy

 • Dokumenty zawierające kluczowe informacje i komunikaty o ich zmianach
 • Komunikaty o zmianach Prospektu funduszu

 • Komunikaty o zmianach Statutu funduszu

 • Sprawozdania Finansowe funduszu

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

Zamknij