inPZU Akcje CEEplus

Wejdź na inPZU.pl i wybierz fundusz spośród pierwszej w Polsce kompleksowej oferty funduszy indeksowych.
KUP ONLINE
Typ funduszu:SFIO
Rating Analizy Online
inPZU SFIO

Inwestycje w instrumenty udziałowe i pochodne. Subfundusz o średnim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

średnie

Oczekiwany zysk

     

średni

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

Min. 70% wartości aktywów netto subfunduszu – inwestujemy w:

 • instrumenty udziałowe  (m.in. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i jednostki uczestnictwa)

Maks. 50% wartości aktywów netto subfunduszu – inwestujemy w:

 • dłużne instrumenty finansowe (m.in. dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe)

Dla osób, które:

 • są zainteresowane inwestowaniem oszczędności na rynku akcyjnym
 • mają długi horyzont inwestycyjny
 • akceptują średnie ryzyko inwestycyjne
 • akceptują znaczne wahania wartości inwestycji

Głównym założeniem funduszu jest wzrost wartości aktywów. Fundusz działa na zasadzie „funduszu indeksowego”, dążąc do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru:
90% CEEplus + 10% WIBID 1M. 

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu inPZU SFIO.

Indeks CEEplus jest opracowywany przez GPW Benchmark S.A., administratora wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014. GPW Benchmark  S.A. nie jest emitentem produktu finansowego, dla którego Indeks stanowi odniesienie, i produkt ten nie jest przez GPW Benchmark S.A. sponsorowany, oferowany, promowany czy w jakikolwiek sposób autoryzowany. GPW Benchmark S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i roszczenia powstałe w związku z inwestycją w produkty finansowe, dla których Indeks stanowi odniesienie.

Wartość jednostki:108,27PLN26.01.2023
Zmiana:8,27%21.01.2020

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień1,37%
1 miesiąc9,07%
6 miesięcy13,26%
1 rok9,40%
Od początku8,27%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania0,5%
Minimalny okres inwestowania5 lat
Benchmark100% CEEplus
Kategoria jednostkiA, D, L, O, R, S, W
Początek działania funduszu21.01.2020 r.
Od pierwszej wyceny8,27%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Opłata za zarządzanie to tylko 0,5%
 • Nie pobieramy opłat manipulacyjnych
 • Wypłacaj, kiedy chcesz - jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego można wypłacić w każdym momencie
 • Nie musisz mieć dużego kapitału – inwestuj już od 100 zł
 • Korzystaj z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów zarządzających funduszami

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Przejdź do serwisu inPZU.pl
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych i poznaj mozliwości inwestycyjne
 2. Samodzielnie czy z pomocnikiem
  Zdecyduj, czy chcesz samodzielnie wybrać produkty, czy wolisz skorzystać 
  z pomocnika i wybrać gotowy portfel
 3. Produkt
  Wybierz produkt i podaj kwotę, jaką chcesz zainwestować
 4. Zlecenie
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu
 5. Opłata zlecenia
  Wpłać pieniądze i zostań inwestorem

 

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z dokumentami funduszu
Znajdziesz w nich:

 • Prospekt informacyjny funduszu

 • karty subfunduszy

 • Dokumenty zawierające kluczowe informacje i komunikaty o ich zmianach
 • komunikaty o zmianach Prospektu funduszu

 • komunikaty o zmianach Statutu funduszu

 • Sprawozdania Finansowe funduszu

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

Zamknij