inPZU Puls Życia 2030

Wejdź na inPZU.pl i wybierz fundusz „cyklu życia” dostępny w Programie IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO.

KUP ONLINE
Typ funduszu:SFIO
Rating Analizy Online
inPZU SFIO

Fundusz „cyklu życia” o zmiennej polityce inwestycyjnej w czasie, dążący do zwiększenia bezpieczeństwa inwestycyjnego w miarę zbliżania się do daty docelowej (2030). Subfundusz o niskim ryzyku inwestycyjnym – zalecany dla osób urodzonych w latach 1966 - 1975

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

niskie

Oczekiwany zysk

     

mały

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
osób urodzonych w latach 1966 - 1975

Optymalny termin wykorzystania środków z Subfunduszu: 2026 - 2035

W co lokuje ten fundusz?

W latach 2020- 2029

Min. 70% wartości aktywów netto subfunduszu – inwestujemy w:

 • dłużne instrumenty finansowe (m.in. dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe

Maks. 20% wartości aktywów netto subfunduszu – inwestujemy w:

 • instrumenty udziałowe (m.in. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe)

Dla osób, które:

 • urodziły się w latach 1966 - 1975
 • akceptują relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne
 • akceptują niewielkie wahania wartości inwestycji

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu inPZU SFIO.

Wartość jednostki:96,17PLN17.01.2022
Zmiana:3,83%22.10.2020

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,06%
1 miesiąc0,50%
6 miesięcy4,08%
1 rok4,06%
Od początku3,83%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania0,5%
Minimalny okres inwestowaniaoptymalnie w latach: 2026 - 2035
Benchmarkw latach 2020-2029: 10% WIG + 50% TBSP + 40% WIBID 1M
Kategoria jednostkiR
Początek działania funduszu22.10.2020 r.
Od pierwszej wyceny3,83%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Opłata za zarządzanie to tylko 0,5%
 • Nie pobieramy opłat manipulacyjnych
 • Wypłacaj, kiedy chcesz - jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego można wypłacić w każdym momencie
 • Nie musisz mieć dużego kapitału – inwestuj już od 100zł
 • Korzystaj z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów zarządzających funduszami

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Przejdź do serwisu inPZU.pl
  Zapoznaj się z ofertą produktów emerytalnych IKZE i IKE w ramach Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO
 2. Produkt
  Wybierz produkt i podaj kwotę, jaką chcesz zainwestować
 3. Zlecenie
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu
 4. Opłata zlecenia
  Wpłać pieniądze i zostań inwestorem

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Dokumenty do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij