inPZU Puls Życia 2040

Wejdź na inPZU.pl i wybierz fundusz „cyklu życia” dostępny w Programie IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO.

KUP ONLINE
Typ funduszu:SFIO
Rating Analizy Online
inPZU SFIO

Fundusz „cyklu życia” o zmiennej polityce inwestycyjnej w czasie, dążący do zwiększenia bezpieczeństwa inwestycyjnego w miarę zbliżania się do daty docelowej (2040). Subfundusz o średnim ryzyku inwestycyjnym – zalecany dla osób urodzonych w latach 1976 - 1985

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

średnie

Oczekiwany zysk

     

średni

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
osób urodzonych w latach 1976 - 1985

Optymalny termin wykorzystania środków z Subfunduszu: 2036 - 2045

W co lokuje ten fundusz?

W latach 2020- 2029

Min. 55% wartości aktywów netto subfunduszu – inwestujemy w:

 • dłużne instrumenty finansowe (m.in. dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe

Maks. 45% wartości aktywów netto subfunduszu – inwestujemy w:

 • instrumenty udziałowe (m.in. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy)

Dla osób, które:

 • urodziły się w latach 1976 - 1985
 • akceptują średnie ryzyko inwestycyjne
 • akceptują średnie wahania wartości inwestycji

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu inPZU SFIO.

Wartość jednostki:98,00PLN17.01.2022
Zmiana:2,00%22.10.2020

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,16%
1 miesiąc0,20%
6 miesięcy4,94%
1 rok2,13%
Od początku2,00%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania0,5%
Minimalny okres inwestowaniaoptymalnie w latach: 2036 - 2045
Benchmarkw latach 2020-2029: 25% WIG + 5% MSCI World + 70% TBSP
Kategoria jednostkiR
Początek działania funduszu22.10.2020 r.
Od pierwszej wyceny2,00%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Opłata za zarządzanie to tylko 0,5%
 • Nie pobieramy opłat manipulacyjnych
 • Wypłacaj, kiedy chcesz - jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego można wypłacić w każdym momencie
 • Nie musisz mieć dużego kapitału – inwestuj już od 100zł
 • Korzystaj z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów zarządzających funduszami

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Przejdź do serwisu inPZU.pl
  Zapoznaj się z ofertą produktów emerytalnych IKZE i IKE w ramach Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO
 2. Produkt
  Wybierz produkt i podaj kwotę, jaką chcesz zainwestować
 3. Zlecenie
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu
 4. Opłata zlecenia
  Wpłać pieniądze i zostań inwestorem

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Dokumenty do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij