inPZU Puls Życia 2060

Wejdź na inPZU.pl i wybierz fundusz „cyklu życia” dostępny w Programie IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO.

KUP ONLINE
Typ funduszu:SFIO
Rating Analizy Online
inPZU SFIO

Fundusz „cyklu życia” o zmiennej polityce inwestycyjnej w czasie, dążący do zwiększenia bezpieczeństwa inwestycyjnego w miarę zbliżania się do daty docelowej (2060). Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym – zalecany dla osób urodzonych w latach 1996 - 2005

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

średnie

Oczekiwany zysk

     

średni

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
osób urodzonych w latach 1996 - 2005

Optymalny termin wykorzystania środków z Subfunduszu: 2056 - 2065

W co lokuje ten fundusz?

W latach 2020- 2029

Min. 65% wartości aktywów netto subfunduszu – inwestujemy w:

 • instrumenty udziałowe (m.in. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy)

Maks 35% wartości aktywów netto subfunduszu – inwestujemy w:

 • dłużne instrumenty finansowe (m.in. dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe)

Dla osób, które:

 • urodziły się w latach 1996 - 2005
 • akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne
 • akceptują średnie wahania wartości inwestycji

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu inPZU SFIO.

Wartość jednostki:112,25PLN26.11.2021
Zmiana:12,25%22.10.2020

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień1,94%
1 miesiąc6,74%
6 miesięcy0,87%
1 rok12,22%
Od początku12,25%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania0,5%
Minimalny okres inwestowaniaoptymalnie w latach: 2056 - 2065
Benchmarkw latach 2020-2029: 60% WIG + 15% MSCI World + 25% TBSP
Kategoria jednostkiR
Początek działania funduszu22.10.2020 r.
Od pierwszej wyceny12,25%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Opłata za zarządzanie to tylko 0,5%
 • Nie pobieramy opłat manipulacyjnych
 • Wypłacaj, kiedy chcesz - jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego można wypłacić w każdym momencie
 • Nie musisz mieć dużego kapitału – inwestuj już od 100zł
 • Korzystaj z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów zarządzających funduszami

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Przejdź do serwisu inPZU.pl
  Zapoznaj się z ofertą produktów emerytalnych IKZE i IKE w ramach Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO
 2. Produkt
  Wybierz produkt i podaj kwotę, jaką chcesz zainwestować
 3. Zlecenie
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu
 4. Opłata zlecenia
  Wpłać pieniądze i zostań inwestorem

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Dokumenty do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij