PZU Akcji Rynków Rozwiniętych

Typ funduszu: FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje na rynkach finansowych krajów rozwiniętych. Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

wysokie

Oczekiwany zysk

     

wysoki

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

 • do 100% wartości aktywów subfunduszu – w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, które lokują nie mniej niż 50% wartości swoich aktywów w:
  • akcje spółek z siedzibą w krajach rozwiniętych,
  • tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, które odzwierciedlają indeksy akcji krajów rozwiniętych.
 • papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty – maks. 30% wartości aktywów netto.

Dla osób, które:

 • planują inwestycje na rynkach zagranicznych
 • akceptują ryzyko
 • cenią stały dostęp do swoich pieniędzy

W skład portfela subfunduszu wchodzą tytuły uczestnictwa (papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, które reprezentują prawa majątkowe, jakie przysługują uczestnikom zbiorowego inwestowania. To przede wszystkim certyfikaty inwestycyjne oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych) funduszy zagranicznych (głównie fundusze indeksowe ETF- (ang. Exchange Traded Fund) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie. Pokazuje wahania danego indeksu giełdowego. Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje), których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie co najmniej 50% wartości ich aktywów w akcje notowane na rynkach krajów rozwiniętych.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Parasolowy.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje.

Wartość jednostki:52,71PLN25.09.2020
Zmiana:5,42%18.06.2020

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień1,13%
1 miesiąc3,28%
Od początku5,42%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania3%
Minimalny okres inwestowania5 lat
BenchmarkPortfel składający się w 90% z indeksu MSCI World (Developed Makets) i w 10% ze stawki WIBID 1M
Kategoria jednostkiA, A1, EUR, L
Początek działania funduszu24.04.2020 r.
Od pierwszej wyceny5,42%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Inwestowanie na rynkach krajów rozwiniętych
 • Przenoszenie pieniędzy między subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych
 • Łatwy sposób budowania portfela inwestycyjnego dopasowanego do indywidualnych potrzeb
 • Możliwość inwestowania również w Euro

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij