PZU Akcji Rynków Rozwiniętych

Typ funduszu:FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje na rynkach finansowych krajów rozwiniętych. Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

wysokie

Oczekiwany zysk

     

wysoki

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

 • do 100% wartości aktywów subfunduszu – w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, które lokują nie mniej niż 50% wartości swoich aktywów w:
  • akcje spółek z siedzibą w krajach rozwiniętych,
  • tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, które odzwierciedlają indeksy akcji krajów rozwiniętych.
 • papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty – maks. 30% wartości aktywów netto.

Dla osób, które:

 • planują inwestycje na rynkach zagranicznych
 • akceptują ryzyko
 • cenią stały dostęp do swoich pieniędzy

W skład portfela subfunduszu wchodzą tytuły uczestnictwa (papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, które reprezentują prawa majątkowe, jakie przysługują uczestnikom zbiorowego inwestowania. To przede wszystkim certyfikaty inwestycyjne oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych) funduszy zagranicznych (głównie fundusze indeksowe ETF- (ang. Exchange Traded Fund) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie. Pokazuje wahania danego indeksu giełdowego. Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje), których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie co najmniej 50% wartości ich aktywów w akcje notowane na rynkach krajów rozwiniętych.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Parasolowy.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje.

Wartość jednostki:64,81PLN05.12.2022
Zmiana:29,62%18.06.2020

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień1,25%
1 miesiąc6,51%
6 miesięcy0,38%
1 rok0,23%
Od początku29,62%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania2,0%
Minimalny okres inwestowania5 lat
BenchmarkPortfel składający się w 90% z indeksu MSCI World Net Total Return Index i w 10% ze stawki WIBID 1M
Kategoria jednostkiA, A1, EUR, L
Początek działania funduszu24.04.2020 r.
Od pierwszej wyceny29,62%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Inwestowanie na rynkach krajów rozwiniętych
 • Przenoszenie pieniędzy między subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych
 • Łatwy sposób budowania portfela inwestycyjnego dopasowanego do indywidualnych potrzeb
 • Możliwość inwestowania również w Euro

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z dokumentami funduszu
Znajdziesz w nich:

 • Prospekt informacyjny funduszu

 • karty subfunduszy

 • Kluczowe Informacje dla Inwestorów i komunikaty o ich zmianach

 • komunikaty o zmianach Prospektu funduszu

 • komunikaty o zmianach Statutu funduszu

 • Sprawozdania Finansowe funduszu

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w prospekcie informacyjnym Funduszu lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KII.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

Zamknij