PZU FIZ Akord

Typ funduszu:FIZ
Rating Analizy Online
PZU FIZ Akord

Informacja prawna

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI. SKORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO TEJ CZĘŚCI STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK ZAWARTYCH NA NIEJ INFORMACJI OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA PRZESTRZEGANIE OKREŚLONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW. JEŻELI NIE WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODY NA PONIŻSZE WARUNKI, NIE MOGĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY LUB JAKICHKOLWIEK ZAWARTYCH NA NIEJ INFORMACJI. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. Należy je przeczytać w całości przy każdorazowym odwiedzaniu strony internetowej.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej dotyczące certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord („Fundusz") nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, zaproszenie do zawarcia transakcji, nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z niniejszych informacji prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Funduszu oraz oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest prospekt („Prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 stycznia 2021 r. Prospekt jest ważny w okresie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia. Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi suplementami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronie internetowej TFI PZU SA oraz Firmy inwestycyjnej (www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie).  

Zwracamy uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.

NINIEJSZE MATERIAŁY NIE MOGĄ BYĆ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, WŚRÓD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH MATERIAŁACH MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ma miejsce wyłącznie w Rzeczypospolitej Polskiej. Ani Prospekt ani Certyfikaty nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczypospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach, gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zwartą w Regulacji S), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców Certyfikatów Oferowanych, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.

Materiały zawarte na niniejszej i kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Australii, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

Zamknięty inwestycyjny fundusz publiczny absolutnej stopy zwrotu – o średnio niskim  ryzyku inwestycyjnym. Zalecany na min. 18 miesięcy

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

średnio niskie

Oczekiwany zysk

     

średni

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
umiarkowanych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

Aktywa funduszu inwestujemy w:

 • dłużne papiery wartościowe (tj.: obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle, które są emitowane, gwarantowane lub poręczane przez rządy państw, banki centralne albo międzynarodowe instytucje finansowe (ich członkiem jest Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD)
 • instrumenty stopy procentowej (IRS, CIRS, FRA, które Umożliwiają one zarządzanie ryzykiem stóp procentowych)
 • towarowe instrumenty pochodne, które zależą od instrumentów podstawowych, np. opcje, kontrakty terminowe, swapy
 • waluty rynków o największej płynności na świecie,
 • indeksy giełdowe (dopuszczone do publicznego obrotu kontrakty typu „futures”)

Dla osób, które:

 • chca chronić nominalną i realną wartośc inwestycji
 • poszukują atrakcyjnej formy inwestowania
 • mogą zaakceptować średnio niskie ryzyko na co najmniej 18 miesięcy inwestycji

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej funduszu znajdziesz w statucie PZU FIZ AKORD.

Pozostałe informacje

Forma prawna funduszu publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
Czas trwania nieograniczony
Rynek notowań Rynek podstawowy GPW
Wycena certyfikatów miesięczna
Zasady wykupu certyfikatów ostatniego dnia wyceny każdego kwartału kalendarzowego
Opłata manipulacyjna za wydanie certyfikatów maks. 2%
Opłata za zarządzanie wynagrodzenie stałe 2% średniej wartości aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie zmienne oparte na zasadzie High Water Mark – wynosi 20% z wypracowanej nadwyżki ponad benchmark. 
Benchmark

WIBOR 3M + 200 bp.

GPW Benchmark S.A. od 27 listopada 2019 r. posiada zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie Rozporządzenia BMR na opracowywanie wskaźników referencyjnych danych regulowanych, i jako administrator znajduje się w rejestrze prowadzonym przez ESMA, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR. Więcej informacji znajduje się na stronie https://gpwbenchmark.pl

W dniu 17 grudnia 2020 r. GPW Benchmark otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej – Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, w tym wskaźnika kluczowego (WIBOR).

Towarzystwo posiada pisemny plan, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia 2016/1011, określający działania, które zostałyby podjęte na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego stosowanego przez Fundusz.

Opłata za wykup certyfikatów brak

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • PZU FIZ Akord wykorzystuje strategię inwestycyjną, którą od 8 lat Grupa PZU stosuje do lokowania własnych środków
 • Fundusz stosuje politykę absolutnej stopy zwrotu, zakładającą osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych
 • Inwestycje są dokonywane w oparciu o prognozy trendów gospodarczych i geopolitycznych – strategię global macro
 • Podstawą portfela inwestycyjnego są obligacje rządowe oraz instrumenty stopy procentowej

Dokumenty do pobrania

Komunikaty aktualizujące Prospekt PZU FIZ Akord

Raporty PZU FIZ Akord

Raporty bieżące PZU FIZ Akord - archiwum

2015-2021

2021

RB_54_2021
RB_53_2021
RB_52_2021
Załącznik nr 1 do RB 52_2021
RB_51_2021
RB_50_2021
RB_49_2021
RB_48_2021
RB_47_2021
RB_46_2021
RB_45_2021
RB_44_2021
RB_43_2021
RB_42_2021
RB_41_2021
RB_40_2021
RB_39_2021
RB_38_2021
RB_37_2021
RB_36_2021
RB_35_2021
RB_34_2021
RB_33_2021
RB_32_2021
RB_31_2021
Załącznik nr 1 do RB 31_2021
RB_30_2021
RB_29_2021
RB_28_2021
RB_27_2021
RB_26_2021
RB_25_2021
Załącznik nr 1 do RB 25_2021
RB_24_2021
RB_23_2021
RB_22_2021
RB_21_2021
RB_20_2021
RB_19_2021
RB_18_2021 - korekta
RB_18_2021
RB_17_2021
RB_16_2021
RB_15_2021
RB_14_2021
RB_13_2021
RB_12_2021
RB_11_2021
RB_10_2021
RB_9_2021
RB_8_2021
RB_7_2021
RB_6_2021
RB_5_2021
RB_4_2021
RB_3_2021
RB_2_2021
RB_1_2021

 

2020

RB_53_2020
RB_52_2020
RB_51_2020
RB_50_2020
RB_49_2020
RB_48_2020
RB_47_2020
RB_46_2020
RB_45_2020
RB_44_2020
RB_43_2020
RB_42_2020
RB_41_2020
RB_40_2020
RB_39_2020
RB_38_2020
RB_37_2020
RB_36_2020
RB_35_2020
Załącznik nr 1 do RB 35_2020
RB_34_2020
RB_33_2020
RB_32_2020
Załącznik nr 1 do RB 32_2020
Załącznik nr 2 do RB 32_2020
Załącznik nr 3 do RB 32_2020
Załącznik nr 4 do RB 32_2020
Załącznik nr 5 do RB 32_2020
RB_31_2020
RB_30_2020
Załącznik nr 1 do RB_30_2020
RB_29_2020
RB_28_2020
RB_27_2020
RB_26_2020
RB_25_2020
RB_24_2020
RB_23_2020
RB_22_2020
RB_21_2020
RB_20_2020
RB_19_2020
RB_18_2020
RB_17_2020
RB_16_2020
RB_15_2020
RB_14_2020
RB_13_2020
RB_12_2020
RB_11_2020
RB_10_2020
RB_9_2020
RB_8_2020
RB_7_2020
RB_6_2020
RB_5_2020
RB_4_2020
RB_3_2020
RB_2_2020
RB_1_2020

2019

RB_62_2019
RB_61_2019
RB_60_2019
RB_59_2019
RB_58_2019
RB_57_2019
RB_56_2019
RB_55_2019
RB_54_2019
RB_53_2019
RB_52_2019
RB_51_2019
RB_50_2019
RB_49_2019
RB_48_2019
RB_47_2019
RB_46_2019
RB_45_2019
RB_44_2019
RB_43_2019
RB_42_2019
RB_41_2019
RB_40_2019
RB_39_2019
RB_38_2019
RB_37_2019
RB_36_2019
RB_35_2019
RB_34_2019
RB_33_2019
RB_32_2019
RB_31_2019
RB_30_2019
RB_29_2019
RB_28_2019
RB_27_2019
Załącznik nr 1 do RB 27_2019
RB_26_2019
RB_25_2019
Załącznik nr 1 do RB 25_2019
RB_24_2019
RB_23_2019
Załącznik nr 1 do RB 23_2019
Załącznik nr 2 do RB 23_2019
Załącznik nr 3 do RB 23_2019
Załącznik nr 4 do RB 23_2019
RB_22_2019
RB_21_2019
RB_20_2019
RB_19_2019
RB_18_2019
RB_17_2019
RB_16_2019
RB_15_2019
RB_14_2019
RB_13_2019
RB_12_2019
Załącznik nr 1 do RB 12_2019
RB_11_2019
RB_10_2019
RB_9_2019
RB_8_2019
RB_7_2019
RB_6_2019
RB_5_2019
RB_4_2019
RB_3_2019
RB_2_2019
RB_1_2019

2018

RB_50_2018
RB_49_2018
RB_48_2018
RB_47_2018
Załącznik nr 1 do RB 47_2018 PZU FIZ Akord
RB_46_2018
RB_45_2018
RB_44_2018
RB_43_2018
RB_42_2018
RB_41_2018
RB_40_2018
RB_39_2018
RB_38_2018
RB_37_2018
RB_36_2018
RB_35_2018
RB_34_2018
RB_33_2018
RB_32_2018
RB_31_2018
RB_30_2018
RB_29_2018
RB_28_2018
RB_27_2018
RB_26_2018
RB_25_2018
RB_24_2018
RB_23_2018
RB_22_2018
RB_21_2018
RB_20_2018
RB_19_2018
RB_18_2018
RB_17_2018
RB_16_2018
RB_15_2018
RB_14_2018
RB_13_2018
RB_12_2018
RB_11_2018
RB_10_2018
RB_9_2018
RB_8_2018
RB_7_2018
RB_6_2018
RB_5_2018
RB_4_2018
RB_3_2018
RB_2_2018
RB_1_2018

 

2017

Raporty Bieżące - 2017

2016

Raporty Bieżące - 2016

2015

Raporty Bieżące - 2015

Raporty okresowe PZU FIZ Akord - archiwum

2017-2021

2021-IV kwartał
Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. PZU FIZ Akord
Załącznik nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord
Załącznik nr 2 - Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

2021- III kwartał
Raport kwartalny za III kwartał 2021 r. PZU FIZ Akord
Załącznik nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord
Załącznik nr 2 - Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

2021- II kwartał
Raport kwartalny za II kwartał 2021 r. PZU FIZ Akord
Załącznik nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord
Załącznik nr 2 - Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

2021-I kwartał
Raport kwartalny za I kwartał 2021 r. PZU FIZ Akord
Załącznik nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord
Załącznik nr 2 - Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

2020-IV kwartał
Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. PZU FIZ Akord
Załącznik nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord
Załącznik nr 2 - Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

2020-III kwartał
Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. PZU FIZ Akord
Załącznik nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord
Załącznik nr 2 - Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

2020-II kwartał
Raport kwartalny za II kwartał 2020 r. PZU FIZ Akord
Załącznik nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord
Załącznik nr 2 - Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

2020-I kwartał
Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. PZU FIZ Akord
Załącznik nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord
Załącznik nr 2 - Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

2019-IV kwartał
Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. PZU FIZ Akord
Załącznik nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord
Załącznik nr 2 - Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

2019-III kwartał
Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. PZU FIZ Akord
Załącznik nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord
Załącznik nr 2 - Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

2019-II kwartał
Raport kwartalny za II kwartał 2019 r. PZU FIZ Akord
Załącznik nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord
Załącznik nr 2 - Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

2019-I kwartał
Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. PZU FIZ Akord
Załącznik nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord
Załącznik nr 2 - Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

2018 - IV kwartał
Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. PZU FIZ Akord
Załącznik nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord
Załącznik nr 2 - Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

2018-III kwartał
Raport kwartalny za III kwartał 2018 r. PZU FIZ Akord
Załącznik nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord
Załącznik nr 2 - Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

2018-II kwartał
Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. PZU FIZ Akord
Załącznik nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord
Załącznik nr 2 - Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

2018-I kwartał
Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. PZU FIZ Akord
Załącznik nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord
Załącznik nr 2 - Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

2017-IV kwartał
Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. PZU FIZ Akord
Załącznik nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord
Załącznik nr 2 - Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

Archiwum Prospektów emisyjnych i aneksów

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w certyfikaty inwestycyjne Funduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Funduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. 

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w certyfikaty inwestycyjne Funduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Funduszu (KII). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KII.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

Zamknij