PZU FIZ Akord

Typ funduszu: FIZ
Rating Analizy Online
PZU FIZ Akord

Informacja prawna

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI. SKORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO TEJ CZĘŚCI STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK ZAWARTYCH NA NIEJ INFORMACJI OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA PRZESTRZEGANIE OKREŚLONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW. JEŻELI NIE WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODY NA PONIŻSZE WARUNKI, NIE MOGĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY LUB JAKICHKOLWIEK ZAWARTYCH NA NIEJ INFORMACJI. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. Należy je przeczytać w całości przy każdorazowym odwiedzaniu strony internetowej.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej dotyczące certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord („Fundusz") nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, zaproszenie do zawarcia transakcji, nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z niniejszych informacji prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Funduszu oraz oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest prospekt („Prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 stycznia 2021 r. Prospekt jest ważny w okresie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia. Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi suplementami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronie internetowej TFI PZU SA oraz Firmy inwestycyjnej (www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie).  

Zwracamy uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.

NINIEJSZE MATERIAŁY NIE MOGĄ BYĆ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, WŚRÓD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH MATERIAŁACH MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ma miejsce wyłącznie w Rzeczypospolitej Polskiej. Ani Prospekt ani Certyfikaty nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczypospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach, gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zwartą w Regulacji S), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców Certyfikatów Oferowanych, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.

Materiały zawarte na niniejszej i kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Australii, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

Zamknięty inwestycyjny fundusz publiczny absolutnej stopy zwrotu – o średnio niskim  ryzyku inwestycyjnym. Zalecany na min. 18 miesięcy

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

średnio niskie

Oczekiwany zysk

     

średni

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
umiarkowanych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

Aktywa funduszu inwestujemy w:

 • dłużne papiery wartościowe (tj.: obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle, które są emitowane, gwarantowane lub poręczane przez rządy państw, banki centralne albo międzynarodowe instytucje finansowe (ich członkiem jest Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD)
 • instrumenty stopy procentowej (IRS, CIRS, FRA, które Umożliwiają one zarządzanie ryzykiem stóp procentowych)
 • towarowe instrumenty pochodne, które zależą od instrumentów podstawowych, np. opcje, kontrakty terminowe, swapy
 • waluty rynków o największej płynności na świecie,
 • indeksy giełdowe (dopuszczone do publicznego obrotu kontrakty typu „futures”)

Dla osób, które:

 • chca chronić nominalną i realną wartośc inwestycji
 • poszukują atrakcyjnej formy inwestowania
 • mogą zaakceptować średnio niskie ryzyko na co najmniej 18 miesięcy inwestycji

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej funduszu znajdziesz w statucie PZU FIZ AKORD.

Pozostałe informacje

Forma prawna funduszu publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
Czas trwania nieograniczony
Rynek notowań Rynek podstawowy GPW
Wycena certyfikatów miesięczna
Zasady wykupu certyfikatów ostatniego dnia wyceny każdego kwartału kalendarzowego
Opłata manipulacyjna za wydanie certyfikatów maks. 2%
Opłata za zarządzanie wynagrodzenie stałe 2% średniej wartości aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie zmienne oparte na zasadzie High Water Mark – wynosi 20% z wypracowanej nadwyżki ponad benchmark. 
Benchmark

WIBOR 3M + 200 bp.

GPW Benchmark S.A. od 27 listopada 2019 r. posiada zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie Rozporządzenia BMR na opracowywanie wskaźników referencyjnych danych regulowanych, i jako administrator znajduje się w rejestrze prowadzonym przez ESMA, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia BMR. Więcej informacji znajduje się na stronie https://gpwbenchmark.pl

W dniu 17 grudnia 2020 r. GPW Benchmark otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej – Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, w tym wskaźnika kluczowego (WIBOR).

Towarzystwo posiada pisemny plan, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia 2016/1011, określający działania, które zostałyby podjęte na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego stosowanego przez Fundusz.

Opłata za wykup certyfikatów brak

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • PZU FIZ Akord wykorzystuje strategię inwestycyjną, którą od 8 lat Grupa PZU stosuje do lokowania własnych środków
 • Fundusz stosuje politykę absolutnej stopy zwrotu, zakładającą osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych
 • Inwestycje są dokonywane w oparciu o prognozy trendów gospodarczych i geopolitycznych – strategię global macro
 • Podstawą portfela inwestycyjnego są obligacje rządowe oraz instrumenty stopy procentowej

Dokumenty do pobrania

Raporty PZU FIZ Akord

Raporty bieżące PZU FIZ Akord

Raporty bieżące PZU FIZ Akord - archiwum

Raporty okresowe PZU FIZ Akord

Raporty okresowe PZU FIZ Akord - archiwum

Archiwum Prospektów emisyjnych i aneksów

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij