PZU Medyczny

Typ funduszu: FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje w akcje spółek sektora energii, medycyny i ekologii. Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

wysokie

Oczekiwany zysk

     

wysoki

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

 • instrumenty rynku pieniężnego (m.in. bony skarbowe, lokaty, obligacje skarbu państwa), depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe (m.in. bony skarbowe, lokaty, obligacje skarbu państwa) – maks. 50% wartości aktywów netto,
 • udziałowe papiery wartościowe (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe spółek) – min. 50% wartości aktywów netto.

Dla osób, które:

 • poszukują atrakcyjnej formy inwestowania,
 • chcą wykorzystać potencjał sektora medycznego,
 • oczekują ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w długim terminie, 
 • akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne.

Inwestujemy w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą:

 • ochrony zdrowia - spółki farmaceutyczne i biotechnologiczne, w tym producenci i dystrybutorzy leków innowacyjnych, zamienników leków i tych wydawanych bez recepty; producenci sprzętu medycznego, spółki diagnostyczne i sprzętu medycznego, świadczeniodawcy usług medycznych, spółki zajmujące się finansowaniem sektora ochrony zdrowia

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Parasolowy.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek, w tym denominowane w walutach obcych.

Wartość jednostki:83,70PLN15.09.2021
Zmiana:67,30%20.12.2007

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,32%
1 miesiąc1,41%
6 miesięcy11,24%
1 rok14,55%
Od początku67,30%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania2,5%
Minimalny okres inwestowania5 lat
Benchmarkportfel składający się w 90% z indeksu MSCI World Health Care i w 10% ze stawki WIBID 1M
Kategoria jednostkiA, A1, B, C, D, E, F, J, L, U
Początek działania funduszu20.12.2007 r.
Od pierwszej wyceny67,30%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków z inwestycji
 • Podział lokowanych pieniędzy pomiędzy papiery wartościowe – bezpieczne i o dużym ryzyku inwestycyjnym
 • Inwestycje w sektory energetyczny, medyczny i ekologiczny

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu PZU Medyczny

Komunikaty o zmianach KII

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Dokumenty do pobrania

Komunikaty o zmianie Prospektu PZU FIO Parasolowy

Komunikaty o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij