PZU SFIO Universum

Typ funduszu:Dedykowane dla Grupy PZU
Rating Analizy Online
PZU SFIO Universum

Fundusz dedykowany dla spółek Grupy PZU

Profil funduszu

W co lokuje ten fundusz?

  • dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle)
  • instrumenty rynku pieniężnego (m.in. bony skarbowe, bony pieniężne, weksle, czeki)
  • depozyty bankowe i wierzytelności

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej funduszu znajdziesz w statucie PZU SFIO Universum.

Kluczowe informacje dla inwestorów Funduszu PZU SFIO Universum

Komunikaty o zmianach KII

Dokumenty do pobrania

Komunikaty o zmianie Prospektu PZU SFIO Universum

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Funduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Funduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. 

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Funduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w prospekcie informacyjnym Funduszu lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KII.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

Zamknij