Pakiet Wyższa Emerytura - dla pracownika

Pakiet Wyższa Emerytura (PWE) to prosty sposób na gromadzenie dodatkowych oszczędności na przyszłość.

Do PWE mogą przystąpić pracownicy zgodnie z umową zawartą między pracodawcą
a TFI PZU SA oraz zgodnie z zasadami PWE ustalonymi przez pracodawcę.

Jeżeli jeszcze nie przystąpiłeś do PWE, sprawdź u swojego pracodawcy warunki uczestnictwa.

Twoje korzyści z uczestnictwa
w PWE

 • sam decydujesz o produktach i funduszach, w które inwestowane będą Twoje pieniądze
 • odnosisz korzyści podatkowe w umowach IKZE
  i IKE (ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych
  lub od zysków kapitałowych)
 • budujesz oszczędności na przyszłą emeryturę
 • zgromadzone oszczędności są Twoją własnością
 • zabezpieczasz bliskich  - Twoje oszczędności podlegają dziedziczeniu
 • masz korzystne warunki inwestowania, w tym:
  - brak kosztów administracyjnych
  - brak opłat manipulacyjnych
  - niskie koszty zarządzania aktywami
 • zarządzasz rejestrem on-line
 • możesz kontynuować oszczędzanie na preferencyjnych warunkach po rozwiązaniu umowy o pracę

Zalety produktów PWE

Podstawowym produktem PWE jest Pracowniczy Plan Oszczędnościowy (PPO).

W zależności od zawartej umowy między pracodawcą a TFI PZU SA, możesz dodatkowo przystąpić do IKZE, IKE lub PPE.

 

  IKZE IKE PPO
Składka
(roczny limit wpłat)

8 322 zł*

(12 483 zł dla samozatrudnionych)

20 805 zł* bez ograniczeń
Korzyści podatkowe dla pracownika ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych: możliwość odliczenia wpłaconych pieniędzy od podstawy opodatkowania
(12% lub 32% zwrotu od wpłaconej sumy, dla samozatrudnionych opodatkowanych podatkiem liniowym 19%) 
brak podatku od zysków kapitałowych brak
Wypłata pieniędzy

wiek 65. lat i 5. lat oszczędzania na IKZE ->


opodatkowana wg stawki zryczałtowanej 10%

wiek 60. lat i 5. lat oszczędzania na IKE - >


brak podatku od zysków kapitałowych

na zasadach określonych w umowie PWE ->

podatek od zysków kapitałowych

Wcześniejsza wypłata

od 13. miesiąca obowiązywania umowy bez opłat

przed 13. miesiącem obowiązywania umowy opłata 100 zł opodatkowana wg stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od całej wypłacanej kwoty 12% lub 32% lub 19% dla  samozatrudnionych, opodatkowanych podatkiem liniowym

od 13. miesiąca obowiązywania umowy bez opłat

przed 13. miesiącem obowiązywania umowy opłata 100 zł

podatek od zysków kapitałowych

wypłata całościowa
lub częściowa

zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 

Opłaty manipulacyjne brak brak brak
Zmiana sposobu inwestowania

bez ograniczeń

bez opłat

bez ograniczeń

bez opłat

bez ograniczeń

bez opłat

 

* ustawowe limity obowiązujące w 2023 roku

Możesz posiadać tylko jedno IKZE i jedno IKE.

Jeżeli masz już IKZE lub IKE w innej instytucji finansowej i chcesz przystąpić do PWE, konieczne będzie przeniesienie zgromadzonych w nim oszczędności do produktu IKZE PWE
lub IKE PWE.

Aby przenieść zgromadzone oszczędności w IKZE lub IKE do PWE, złóż w instytucji finansowej, w której masz IKZE lub IKE, wniosek o wypłatę transferową.  

IKZE - czyli ulga w podatku dochodowym

Szacowany zwrot z podatku*      
Wpłata na IKZE

I. próg podatkowy
12%

II. próg podatkowy
32%

Podatek liniowy
19%
1 000 zł 120 zł 320 zł 190 zł
2 000 zł 240 zł 640 zł 380 zł
3 000 zł 360 zł 960 zł 570 zł
4 000 zł 480 zł  1 280 zł 760 zł 
8 322 zł (pełny limit wpłat w 2023) 998,64 zł 2 663,04 zł 1 581,18 zł

* Obliczenia własne TFI PZU SA
Aby otrzymać szczegółowe informacje i wyliczenia, prosimy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym lub właściwym urzędem skarbowym. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może zmieniać się
w przyszłości.

 

Wpłaty do PWE

Skąd wpłaty do PWE?

W zależności od warunków umowy PWE zawartej między Twoim pracodawcą, a TFI PZU SA, wpłaty na PWE mogą pochodzić z kilku źródeł:

 1. Wpłata finansowana przez Ciebie – możesz zadeklarować regularnie finansowaną przez siebie wpłatę, naliczaną i odprowadzaną z Twojego wynagrodzenia przez pracodawcę.
  Jej minimalna wysokość wynosi 100 zł. W każdej chwili możesz jednak z niej zrezygnować
  lub zmienić jej wysokość.
   
 2. Wpłata indywidualna - w każdej chwili możesz dodatkowo wpłacić pieniądze ze swojego rachunku bankowego na Twój indywidualny rachunek w PWE.  Minimalna wysokość takiej wpłaty to 100 zł.
   
 3. Wpłata finansowana przez Twojego pracodawcę - jeżeli pracodawca zdecyduje się
  na finansowanie wpłat do PWE, wpłaty te będą stanowić Twój przychód - będą podlegać podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT) oraz składkom na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. 

  Tylko Ty masz dostęp do swojego rejestru PWE i informacji o zgromadzonych oszczędnościach.

Produkt jest ułożony kaskadowo, a Ty nie martwisz się
o limity wpłat

Jeżeli zdecydujesz się na IKZE, IKE oraz PPO, pieniądze będą wpłacane na poszczególne produkty do wysokości rocznego limitu wpłat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możesz również dokonywać wpłat indywidualnych na dowolnie wybrany przez siebie produkt w ramach PWE,
bez korzystania z kaskady.

Jak wybrać fundusze inwestycyjne

Wybór subfunduszu powinien zależeć od:

 • akceptowanego przez Ciebie poziomu ryzyka
 • wysokości oczekiwanej stopy zwrotu
 • planowanego okresu inwestycji

Wybór subfunduszu należy dostosować do swojego wieku oraz stylu oszczędzania.

Możesz wybrać taki sam lub inny sposób inwestowania w poszczególne produkty (IKZE, IKE lub PPO) objęte pakietem.
 

W ramach Pakietu Wyższa Emerytura możesz wybrać:

 • subfundusze indeksowe – czyli tzw. fundusze pasywne. Oznacza to, że zarządzający nimi dążą do jak najbardziej dokładnego odzwierciedlenia stopy zwrotu danego indeksu. Subfundusze indeksowe przeznaczamy dla osób, które same wybierają sposób inwestowania. 

 • subfundusze cyklu życia – czyli fundusze, które automatycznie dopasowują politykę inwestycyjną do wieku uczestnika. Im bliżej daty wskazanej w nazwie subfunduszu, tym więcej środków inwestowanych jest w instrumenty dłużne (obligacje), a mniej w instrumenty udziałowe (akcje), dzięki czemu ryzyko inwestycyjne maleje.

W każdej chwili, po zalogowaniu się do rejestru on-line, możesz zmienić wybraną wcześniej politykę inwestycyjną.

Pamiętaj, że wszelkie zmiany są bezpłatne!

Koszty

 • 0 zł - wpłaty
 • 0 zł - wypłaty, wypłaty transferowe, zwroty (jeśli w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy IKE lub IKZE złożysz dyspozycję zwrotu, możemy pobrać 100 zł dodatkowej opłaty)
 • 0 zł  - przenoszenie kapitału między subfunduszami i nielimitowana możliwość zmiany funduszy
 • 0 zł - otwarcie IKE, IKZE i PPO

Kosztem uczestnictwa w PWE jest niska opłata za zarządzanie. Opłata ta stanowi wynagrodzenie TFI PZU SA i może być różna w zależności od subfunduszu. Uwzględniona jest w prezentowanych przez nas wynikach funduszy.

Wysokość opłaty za zarządzanie określona jest w umowie między pracodawcą a TFI PZU SA.

Jak przystąpić do PWE

 1. Wykorzystaj link, który dostaniesz od pracodawcy i wejdź na stronę PWE w serwiesie inPZU
 2. Wybierz produkty, które Cię interesują
 3. Wypełnij formularz przystąpienia do PWE
 4. Potwierdź swoją tożsamość przez wideoweryfikację
 5. Pracodawca potwierdzi możliwość Twojego przystąpienia do PWE

Po wysłaniu formularza przystąpienia do PWE otrzymasz e-mail z informacją o statusie Twojego wniosku.

Jeżeli jesteś już uczestnikiem PWE i chcesz przystąpić
do kolejnego produktu w ramach pakietu:

 1.  Zaloguj się na swoje konto w  inPZU 

 2. Wybierz ikonę „dodaj produkt”

 3. Wybierz produkty w ramach PWE
 4. Wypełnij formularz przystąpienia
 5. Potwierdź zlecenie przy pomocy sms, który otrzymasz na wskazany przez Ciebie numer telefonu komórkowego

Zarządzanie rejestrem PWE on-line

Po przystąpieniu do PWE, Twoje rejestry w wybranych produktach będą widoczne w serwisie inPZU.

 

Aby zalogować się do swojego rejestru PWE w serwisie inPZU:

Sprawdzisz tam:

 • wartość Twoich oszczędności z podziałem na źródło pochodzenia wpłat

 • szczegółową historię wpłat

Jakie dyspozycje możesz złożyć on–line

Dla IKZE i IKE (PWE):

 • dopłata do IKZE/IKE (PWE)

 • dopłata do całego PWE (zgodnie z kaskadą, w zależności od wybranych produktów)
 • edycja – zmiana alokacji (opcje: zgromadzonych środków, wpłat lub jednocześnie zgromadzonych środków i wpłat)
 • wypłata po 65. roku życia dla IKZE i po 60. roku  życia dla IKE
 • wypłata transferowa
 • zwrot
 • dodanie/ edycja/ usunięcie osób uprawnionych
 • zmiana wpłaty pracownika do PWE

Dla PPO (PWE):

 • dopłata do PPO (PWE)
 • dopłata do całego PWE (zgodnie z kaskadą, w zależności od wybranych produktów)
 • edycja – zmiana alokacji (opcje: zgromadzonych środków, wpłat lub jednocześnie zgromadzonych środków i wpłat)
 • odkupienie (częściowe, ratalne lub całości)
 • zmiana wpłaty pracownika do PWE

Skontaktuj się z nami

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

drogą mailową

lub przez telefon 22 640 05 55

Wyślij e-mail

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszy towarzyszą również ryzyka,
w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych Subfunduszy nie ma wpływu, np. likwidacja Funduszu lub subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU SA i funduszy zarządzanych przez TFI PZU SA.

 

Zamknij