Pakiet Wyższa Emerytura

Pakiet Wyższa Emerytura (PWE) to rozwiązanie finansowe skierowane do pracodawców poszukujących kompleksowego i nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego, benefitu
dla pracowników. Jest atrakcyjnym uzupełnieniem PPE lub PPK, które zapewni pracownikom dodatkowe zabezpieczenie na przyszłość.

Pracowniku - sprawdź szczegóły PWE dla Ciebie

Z czego składa się PWE

PWE może składać się ze wszystkich oferowanych produktów albo tylko z wybranych. To pracodawca decyduje, które produkty udostępni w pakiecie swoim pracownikom.

Podstawowym elementem PWE jest Pracowniczy Plan Oszczędnościowy

PWE może składać się z:

 • Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)
 • Indywidulanego Konta Emerytalnego (IKE)
 • Pracowniczego Planu Oszczędnościowego (PPO)

Wymierne korzyści dla pracodawcy

 • atrakcyjny pakiet benefitów
 • dodatkowe narzędzie motywowania pracowników
 • minimum formalności i obsługi – w pełni elektroniczna obsługa pakietu przez serwis e-PWE
 • swoboda prowadzenia PWE - możliwość likwidacji PWE
  w każdej chwili 
 • brak kosztów prowadzenia PWE:
  - 0 zł - opłata manipulacyjna
  - 0 zł - opłata administracyjna
 • Twój pracownik zyskuje, m.in. możliwość skorzystania z ulgi w podatku dochodowym w przypadku IKZE

Swoboda kształtowania PWE

Warunki finansowania wpłat

Składkę może opłacać pracodawca, pracownik
lub wspólnie pracodawca i pracownik.

Wysokość składki

Istnieje możliwość ustalenia różnej wysokości składki dla poszczególnych grup pracowników.

Swoboda wyboru beneficjentów

Możliwość zaproponowania PWE wszystkim
lub wybranej grupie pracowników.

Blokada

Możliwość określenia specjalnych warunków blokady sfinansowanych przez pracodawcę wpłat do PPO, np. na czas trwania strategicznego projektu, w którym uczestniczy pracownik.

Niskokosztowe fundusze

Możliwości wyboru różnorodnych
i niskokosztowych funduszy inwestycyjnych,
na których zbudowane będzie PWE.

Wygodna obsługa

W pełni elektroniczna obsługa pakietu przez serwis e-PWE.

Jak działa program

Kto może finansować wpłaty do PWE

 • Pracodawca
 • Pracownik
 • Łącznie obie strony
  pełna swoboda kształtowania warunków PWE przez pracodawcę, np.:
  - pracownikowi z co najmniej rocznym stażem pracodawca finansuje 0,5% składki, pod warunkiem że pracownik dopłaci również swoje 0,5%,
  - pracownikowi ze stażem dłuższym niż 2 lata pracodawca finansuje 1% składki, pod warunkiem że pracownik dopłaci również swoje 1%, itd.

Pracodawca może określić specjalne warunki blokady sfinansowanych przez siebie wpłat
do PPO, np. na czas trwania strategicznego projektu, w którym uczestniczy pracownik.

Lista funduszy inwestycyjnych dostępnych w PWE

Jak uruchomić PWE

 1. Zapoznaj się z ofertą PWE, przeanalizuj jakie produkty chcesz włączyć do PWE
 2. Zgłoś się do TFI PZU SA: tel. 22 640 06 22, e-mail: pwe@pzu.pl
 3. Przygotujemy dla Ciebie umowę określającą warunki funkcjonowania PWE

Uruchomienie PWE to nic trudnego. Zapewniamy pełne wsparcie w procesie przygotowania dokumentów. Doradzimy 
i przeprowadzimy Cię przez całą procedurę tworzenia pakietu specjalnie dla Twoich pracowników. 

Dostęp do serwisu e-PWE

Udostępniamy pracodawcy nowoczesny serwis e-PWE, który w pełni automatyzuje obsługę pakietu.

Serwis e-PWE umożliwia pracodawcy:

 • sprawną i zautomatyzowaną obsługę na intuicyjnej platformie internetowej
 • tworzenie i elektroniczne przekazywanie plików składkowych, które służą do zbiorczego przekazywania składek jednym przelewem i ich zaksięgowania na rejestrach uczestników
 • dystrybuowanie linków dla pracowników, umożliwiających przystępowanie do PWE

Jak założyć PWE

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

drogą mailową

lub przez telefon 22 640 06 22

Wyślij e-mail

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka,
w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych Subfunduszy nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane
ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU SA i funduszy zarządzanych przez TFI PZU SA.

 

Zamknij