PZU PZU

Kariera w PZU

 

Wybierz dowolne kryterium wyszukiwania (kategoria/województwo/stanowisko) i kliknij Szukaj.

 

Główny Specjalista ds. Standardów Rachunkowości (Warszawa)

02-02-2018
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 000005678
Termin składania aplikacji: 02-03-2018

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Aktualizację zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w PZU SA/PZU Zycie SA poprzez zapewnienie spójności wewnętrznie obowiązujących standardów, zasad i procesów księgowych z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu rachunkowości (Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF).
 • Opracowywanie i aktualizację wewnętrznycg aktów normatywnych dotyczących zasad rachunkowości, w tym w szczególności planów kont dla systemów finansowo-księgowych wykorzystywanych przez PZU SA/PZU Życie SA, zasad wyceny aktywów i pasywów, zasad tworzenia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości oraz ustalania wyniku finansowego w PZU SA/PZU Życie SA, zasad inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz pozycji pozabilansowych
 • Opiniowanie wewnętrznych projektów aktów normatywnych pod kątem zasad rachunkowości i ewidencji księgowej w zakresie PSR i MSR/MSSF stosowanych w PZU SA/PZU Życie SA
 • Współpracę z komórkami/jednostkami organizacyjnymi PZU SA/PZU Zycie SA w zakresie tworzenia nowych produktow ubezpieczeniowych/modyfikacji istniejących oraz zasad ich obsługi w celu zapewnienia danych niezbędnych do prowadzenia prawidłowej ewidencji księgowej oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym
 • Opracowywanie zasad ewidencji i schematów dekretacji dla zdarzeń gospodarczych zdefiniowanych przez biznesowe jednostki/komorki organizacyjne PZU SA/PZU Zycie SA w ramach obsługiwanych przez nie procesów
 • Identyfikację potencjalnych rozbieżności pomiędzy tworzonymi/modyfikowanymi procesami, które są powiazane ze zdarzeniami gospodarczymi będącymi podstawą ewidencji ich w systemach informatycznych wchodzących w skład organizacji ksiąg rachunkowosci a innymi procesami, analizując je pod kątem bezpośredniego lub pośredniego wpływu na nie. W przypadku identyfikacji takiego ryzyka odpowiada za określenie zachodzących pomiędzy nimi interakcji oraz identyfikację głównych odbiorców takiej informacji

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • Doświadczenia 5 letniego w obszarze Rachunkowości i Finansów lub Ubezpieczeń
 • Znajomości krajowych (ustawa o rachunkowości i wydane na jej podstawie akty wykonawcze) i międzynarodowych (MSR/MSSF) regulacji dotyczących obszaru rachunkowości
 • Umiejętności tworzenia procedur
 • Znajomości zagadnień merytorycznych dotyczących procesów ob-sługiwanych w systemie finansowo-księgowym
 • Znajomości specyfiki działania zakładów ubezpieczeń, w tym procesów związanych z obsługą umów ubezpieczeń
 • Umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu ra-chunkowości oraz zasad działania zakładów ubezpieczeń w pro-cesie tworzenia regulacji wewnętrznych i rozwiązań systemowych
 • Umiejętności analitycznego myślenia

W zamian oferujemy:

 • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Program profesjonalnych szkoleń
 • Pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny
 • Produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach