Jasło,
ul. Kochanowskiego 6

Typ nieruchomości: lokal użytkowy
Tryb sprzedaży: z wolnej ręki
Cena oczekiwana: 200 700  zł netto
Transakcja częściowo powiększona o należny podatek VAT.

 

 


Dane kontaktowe:
Michał Ornoch
k: 785 992 858
t: 22 582 22 29
f: 22 582 36 61
mornoch@pzu.pl


Materiały do pobrania
:
Materiały informacyjne.pdf

 

 

 

Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości położone przy ul. Kochanowskiego 6 w Jaśle: nieruchomość lokalowa oraz udział w 18500/482186 części w nieruchomości gruntowej, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste odpowiednio o nr KS1J/00044933/1 oraz KS1J/00084872/7.

Nieruchomość lokalowa  składa się z prawa odrębnej własności do lokalu niemieszkalnego, użytkowego, położonego na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 6 w Jaśle, o powierzchni  168,55 mkw. (dane z rejestru lokali), wraz udziałem wynoszącym 18500/482186 części w wspólnych częściach budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu o nr ewidencyjnych 2064/1, 2069/5, 2069/6, 2069/7, 2069/8, 2070/4, 2070/6, 2071/2, 2071/5, obręb 008 Centrum, o powierzchni łącznej 4497 mkw.

Lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym, 5-kondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, wzniesionym w latach ’80 XX w. Wejście do lokalu bezpośrednio z ulicy (dojście do lokalu odbywa się przez działkę miejską nr 2067). Instalacje w lokalu:  wodno-kanalizacyjna, elektrycznej, c.o. i c.w.

Lokal znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie.

Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanym w pobliżu centralnej części Jasła przy ulicy Kochanowskiego 6, na terenie osiedla wielorodzinnego. W odległości ok. 150 m na północ od nieruchomości przez ul. Floriańską łączy się z ulicą Piłsudskiego, stanowiącą miejski odcinek drogi krajowej nr 28. W odległości ok. 500 m. na południe od nieruchomości przy ul. Dworcowej znajduje się stacja PKS, a nieco dalej stacja PKP. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, wraz z towarzyszącymi mieszkalnictwu usługami (tj. sklepy spożywcze, drobne punkty handlowo – usługowe itp.) Placówki administracji publicznej (Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe), a także placówki oświaty zlokalizowane są w odległości ok. 1 km na północ od nieruchomości w rejonie rynku miejskiego.

Powierzchnia użytkowa lokalu  168,55 mkw.

Nieruchomość dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1J/00084872/7 składa się z niezabudowanej działki o nr ewidencyjnym 2062/9, o powierzchni 74 mkw., oznaczonych w wypisie z rejestru gruntów symbolem „B” – tereny zabudowy mieszkaniowej, będącej współwłasnością Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA w udziale wynoszącym 18500/482186. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta.


Działki o numerach ewidencyjnych  2062/9, 2064/1, 2069/5, 2069/6, 2069/7, 2069/8, 2070/4, 2070/6, 2071/2, 2071/5 są objęte aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Śródmieście” przedmiotowe działki gruntu znajdują się na terenach na rysunku planu oznaczonych symbolem MW27 – tereny z podstawowym przeznaczeniem: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla mieszkalnictwa.


Zgodnie ze świadectwem charakterystyki energetycznej budynku nr SCHE 8577/262/15 z dnia 21.07.2015 r. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kwH/m2*rok)] wynosi 106.

Gminie Miejskiej Jasło przysługuje prawo pierwokupu do nieruchomości objętej księgą wieczystą KS1J/00084872/7.

Intencją Spółki jest sprzedaż ww. nieruchomości łącznie, chyba że Gmina Miejska Jasło skorzysta z prawa pierwokupu przysługującego jej do nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KS1J/00084872/7. W takim przypadku Oferent nabędzie tylko prawa do nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1J/00044933/1.
 


Wyświetl większą mapę

Drukuj Kliknij aby wydrukować.