Zasady zarządzania konfliktem interesów

PZU prowadzi działalność ubezpieczeniową i dąży do ochrony interesów klientów. W codziennych wyborach i decyzjach biznesowych kierujemy się zasadami zarządzania konfliktem interesów, stale je monitorujemy i aktualizujemy. Mamy świadomość występowania w działalności biznesowej różnych form potencjalnego konfliktu interesów. Zwykle są to sytuacje, w których dochodzi – lub może dojść – do sprzeczności między:

 • interesem spółki PZU lub osoby z nią powiązanej a interesem klienta,
 • interesami dwóch lub więcej klientów PZU,
 • interesem osoby powiązanej z PZU a PZU.

Nasze działania opieramy na wzajemnym zaufaniu i przejrzystej komunikacji. Dokładnie analizujemy każdy przypadek konfliktu interesów, zgodnie z przyjętą kulturą compliance PZU, w myśl naszej wartości „jesteśmy fair”.

Zasady postępowania z prezentami

PZU przyjął szczegółowe regulacje, które dotyczą postępowania z prezentami. Aby zapewnić stosowanie dobrych praktyk i standardów rynkowych w tym zakresie, w Grupie PZU obowiązują jasne zasady przyjmowania i wręczania prezentów przez pracowników firmy. Przyjęcie lub wręczenie prezentu jest dozwolone wyłącznie w celu budowania relacji biznesowych lub w związku z okazaniem uprzejmości w relacjach z klientem lub partnerem biznesowym, jeżeli:

 • wymagają tego najlepsze praktyki biznesowe,
 • prezent jest przekazany zgodnie z obowiązującymi zasadami, w sposób otwarty i nie budzący podejrzeń,
 • są zachowane zasady etyki i transparentności działań.

Program antykorupcyjny

PZU wdrożył program antykorupcyjny – zasady zarządzania ryzykiem korupcji, które wspierają skuteczne rozwiązania zapobiegające korupcji w działalności PZU. Jest to element inkorporacji jednej ze strategicznych wartości PZU „jesteśmy fair”.

Program służy zachowaniu transparentności w działalności PZU oraz systemowej minimalizacji ryzyka korupcji.

PZU dąży do długotrwałej i korzystnej dla obu stron współpracy z klientami oraz partnerami biznesowymi.

Jako świadomy uczestnik rynku finansowego, PZU wdraża rozwiązania, które zarządzają ryzykiem korupcji i przeciwdziałają jej negatywnym wpływom – zagrożeniom prawnym, gospodarczym i reputacyjnym. PZU:

 • promuje wśród pracowników i partnerów biznesowych Dobre praktyki PZU, które określają podstawowe standardy postępowania przyjęte w PZU,
 • zobowiązuje pracowników do etycznego i zgodnego z prawem działania w ramach realizowanych zadań biznesowych oraz współpracy z partnerami biznesowymi,
 • stosuje przejrzysty proces wyboru partnerów biznesowych – kieruje się w szczególności oceną jakości ich usług, ceny, parametrów technicznych i przydatności,
 • przeciwdziała wykorzystywaniu subkontraktów do przekazywania korzyści majątkowych lub osobistych osobom pełniącym funkcję publiczną, pracownikom partnerów biznesowych, ich krewnym lub osobom bliskim,
 • dokonuje oceny ryzyka związanego z podjęciem współpracy z partnerami biznesowymi, stosuje transparentne zasady rekrutacji, awansowania i wynagradzania pracowników,
 • posiada odrębne przepisy wewnętrzne w zakresie zapewnienia prawidłowego prowadzenia oraz kontroli zapisów w księgach rachunkowych,
 • unika transakcji, które ze względu na swój charakter lub sposób prowadzenia negocjacji handlowych mogłyby budzić wątpliwości lub sprawiać wrażenie niewłaściwych lub nielegalnych,
 •  zapewnia wdrożenie przejrzystych zasad działalności sponsoringowej i prewencyjnej,
 • określa zasady przyjmowania i wręczania prezentów lub korzyści.

Wprowadzając program antykorupcyjny, PZU deklaruje, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa, w sposób uczciwy i przeciwdziała wszelkim formom korupcji, na którą narażone mogą być działania podejmowane w ramach oferowania, sprzedaży i obsługi produktów i usług PZU. Przypominamy o możliwości zgłaszania zachowań mających znamiona korupcji na funkcjonujący w PZU adres zareaguj@pzu.pl. Więcej na ten temat w części dotyczącej Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości.

Polityka outsourcingu

Celem wprowadzenia polityki outsourcingu w PZU SA oraz PZU Życie SA było wypełnienie wymogów, które wynikają z nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wdraża ona do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego - Wypłacalność II. Polityka outsourcingu układa w nowy sposób proces zarządzania ryzykiem umów zawieranych z dostawcami, w zakresie czynności ubezpieczeniowych i czynności działalności reasekuracyjnej. Określa nowe zasady i nowe narzędzia zarządzania ryzykiem w umowach outsourcingu, a także zasady dotyczące outsourcingu wewnątrz Grupy PZU i zasady współpracy w tym obszarze z Komisją Nadzoru Finansowego. Wprowadzone rozwiązania mają na celu zapewnienie przestrzegania przez PZU wymogów prawnych i oczekiwań organu nadzoru. Regulacja służy zwiększeniu efektywności zarządzania ryzykiem outsourcingu.

Kodeks etyki reklamy

Kodeks etyki reklamy w PZU ma na celu zapewnienie najwyższej jakości przekazu marketingowego PZU, z poszanowaniem interesu Klienta i innych uczestników rynku oraz zaufania, jakim darzą PZU Klienci.

Uwzględnia on wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasady reklamowania usług ubezpieczeniowych.

System Zgłaszania Nieprawidłowości

PZU wdrożył tzw. Whistleblowing System, który umożliwia pracownikom i podmiotom współpracującym z PZU zgłaszanie nieprawidłowości natury etycznej, w szczególności tych, które stanowią złamanie przyjętych w PZU standardów postępowania wobec klientów lub zagrożenie dla interesu prawnego, finansowego lub reputacyjnego PZU.

System Zgłaszania Nieprawidłowości wspiera stosowanie w PZU standardów określonych w Dobrych praktykach PZU.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij