Zasady zarządzania konfliktem interesów

PZU prowadzi działalność ubezpieczeniową i dąży do ochrony interesów klientów. W codziennych wyborach i decyzjach biznesowych kierujemy się zasadami zarządzania konfliktem interesów, stale je monitorujemy i aktualizujemy. Mamy świadomość występowania w działalności biznesowej różnych form potencjalnego konfliktu interesów. Zwykle są to sytuacje, w których dochodzi – lub może dojść – do sprzeczności między:

 • interesem spółki PZU lub osoby z nią powiązanej a interesem klienta,
 • interesami dwóch lub więcej klientów PZU,
 • interesem osoby powiązanej z PZU a PZU.

Nasze działania opieramy na wzajemnym zaufaniu i przejrzystej komunikacji. Dokładnie analizujemy każdy przypadek konfliktu interesów, zgodnie z przyjętą kulturą compliance PZU, w myśl naszej wartości „jesteśmy fair”.

Zasady postępowania z prezentami

PZU przyjął szczegółowe regulacje, które dotyczą postępowania z prezentami. Aby zapewnić stosowanie dobrych praktyk i standardów rynkowych w tym zakresie, w Grupie PZU obowiązują jasne zasady przyjmowania i wręczania prezentów przez pracowników firmy. Przyjęcie lub wręczenie prezentu jest dozwolone wyłącznie w celu budowania relacji biznesowych lub w związku z okazaniem uprzejmości w relacjach z klientem lub partnerem biznesowym, jeżeli:

 • wymagają tego najlepsze praktyki biznesowe,
 • prezent jest przekazany zgodnie z obowiązującymi zasadami, w sposób otwarty i nie budzący podejrzeń,
 • są zachowane zasady etyki i transparentności działań.

Program antykorupcyjny

PZU jako świadomy uczestnik rynku finansowego wdrożył Program antykorupcyjny.

Program antykorupcyjny służy zachowaniu transparentności w relacjach pomiędzy PZU a partnerami biznesowymi PZU oraz ograniczeniu ryzyka korupcji. Program, wraz z Dobrymi Praktykami Grupy PZU, określa podstawowe standardy etyczne przyjęte w PZU. Przyczynić się one mają do budowy wzajemnego zaufania i szacunku pomiędzy PZU i partnerami biznesowymi PZU.

Czym jest dla nas korupcja?

Korupcją jest bezpośrednie lub pośrednie żądanie, przyjęcie, udzielenie lub obietnica nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej, w zamian za działanie lub zaniechanie określonego działania, w związku z pełnieniem funkcji w PZU.

Nasze zobowiązania

PZU deklaruje, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa i w sposób uczciwy. Przeciwdziałamy wszelkim formom korupcji, na którą mogą być narażone działania, które realizujemy.

 • W ramach realizacji zadań biznesowych oraz współpracy z partnerami biznesowymi stosujemy system identyfikacji, ograniczania i monitoringu ryzyka korupcji.
 • Wdrażamy rozwiązania, które zarządzają ryzykiem korupcji i przeciwdziałają jej potencjalnym negatywnym wpływom.
 • Stosujemy przejrzysty proces wyboru partnerów biznesowych – kierujemy się w szczególności oceną jakości ich usług, ceny, parametrów technicznych i przydatności.
 • Zobowiązujemy naszych pracowników do działania w sposób uczciwy a także unikania czynników zwiększających ryzyko korupcji.
 • Wdrażamy edukację antykorupcyjną do programu szkoleń obowiązkowych dla pracowników PZU.
 • Odpowiedzialnie zarządzamy przypadkami konfliktu interesów, które mogą podważać naszą wiarygodność.
 • Posiadamy przejrzyste zasady działalności sponsoringowej i prewencyjnej.
 • Określamy zasady przyjmowania i wręczania prezentów lub korzyści.
 • Unikamy transakcji, które ze względu na swój charakter lub sposób prowadzenia negocjacji handlowych mogłyby budzić wątpliwości lub sprawiać wrażenie niewłaściwych lub nielegalnych.
 • Pracownicy PZU nie mogą żądać ani oczekiwać łapówek ani innych form nieuzasadnionego wzbogacenia się od partnerów biznesowych PZU.

PZU umożliwia zgłaszanie zachowań mających znamiona korupcji na funkcjonujący w PZU adres: zareaguj@pzu.pl. Więcej informacji na temat Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości znajdziesz tutaj.

Czego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych?

Jakakolwiek postać lub próba korupcji, w tym szantaż czy przekupstwo oraz jakiekolwiek inne nielegalne praktyki, są niedopuszczalne w relacjach biznesowych z PZU. 

Od partnerów biznesowych PZU oczekujemy przestrzegania zasad, które sami stosujemy.

W szczególności partner biznesowy PZU: 

 • Powinien dbać o zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa i normami etycznymi.
 • Jest zobowiązany do działania z poszanowaniem wartości wymienionych w Dobrych Praktykach Grupy PZU oraz Kodeksie Dobrych Praktyk CSR Dostawców Grupy PZU.
 • Podlega ocenie PZU w zakresie ryzyka korupcji.
 • Będzie identyfikował i zgłaszał do PZU przypadki ryzyka konfliktu interesów w relacji z PZU w celu wypracowania sposobu zarządzenia nim.
 • Nie może pośrednio ani bezpośrednio proponować, obiecywać, dawać i żądać korzyści majątkowych lub osobistych pracownikom PZU w celu uzyskania oczekiwanej decyzji, wywołania czy też zaniechania określonego działania.
 • Nie powinien przekazywać korzyści majątkowych lub osobistych pracownikom PZU, ich krewnym lub osobom bliskim z naruszeniem obowiązujących  w PZU zasad.
 • Jest zobowiązany, co do zasady, do akceptacji klauzul antykorupcyjnych PZU w umowach zawieranych z PZU.

Przykładowe klauzule antykorupcyjne PZU

 • [Partner biznesowy] oświadcza, że zapoznał się z podstawowymi zasadami wynikającymi ze standardów   antykorupcyjnych określonych przez Spółkę i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Naruszenie przez [Partnera Biznesowego] standardów antykorupcyjnych określonych przez Spółkę może być uznane za naruszenie postanowień umownych i stanowić podstawę rozwiązania umowy.
 • [Partner biznesowy] wyraża zgodę by wszystkie płatności na Jego rzecz dokonywane były po otrzymaniu przez  [Spółkę] faktury, lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności. 

Polityka outsourcingu

Celem wprowadzenia polityki outsourcingu w PZU SA oraz PZU Życie SA było wypełnienie wymogów, które wynikają z nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wdraża ona do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego - Wypłacalność II. Polityka outsourcingu układa w nowy sposób proces zarządzania ryzykiem umów zawieranych z dostawcami, w zakresie czynności ubezpieczeniowych i czynności działalności reasekuracyjnej. Określa nowe zasady i nowe narzędzia zarządzania ryzykiem w umowach outsourcingu, a także zasady dotyczące outsourcingu wewnątrz Grupy PZU i zasady współpracy w tym obszarze z Komisją Nadzoru Finansowego. Wprowadzone rozwiązania mają na celu zapewnienie przestrzegania przez PZU wymogów prawnych i oczekiwań organu nadzoru. Regulacja służy zwiększeniu efektywności zarządzania ryzykiem outsourcingu.

Kodeks etyki reklamy

Kodeks etyki reklamy w PZU ma na celu zapewnienie najwyższej jakości przekazu marketingowego PZU, z poszanowaniem interesu Klienta i innych uczestników rynku oraz zaufania, jakim darzą PZU Klienci.

Uwzględnia on wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasady reklamowania usług ubezpieczeniowych.

System Zgłaszania Nieprawidłowości

PZU wdrożył tzw. Whistleblowing System, który umożliwia pracownikom i podmiotom współpracującym z PZU zgłaszanie nieprawidłowości natury etycznej, w szczególności tych, które stanowią złamanie przyjętych w PZU standardów postępowania wobec klientów lub zagrożenie dla interesu prawnego, finansowego lub reputacyjnego PZU.

System Zgłaszania Nieprawidłowości wspiera stosowanie w PZU standardów określonych w Dobrych praktykach PZU.

Zamknij