Zmiany w Statucie DFE PZU

 

Decyzją z dnia 5 czerwca  2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenia na zmianę Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU oraz na skrócenie terminu wejścia w życie zmiany Statutu w ten sposób, że zmiana wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia na stronie internetowej www.pzu.pl 
 

Z dniem  5 czerwca  2018 r. w  Statucie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2¹ w dotychczasowym  brzmieniu:


„2)¹ Dystrybutor - PZU Centrum Operacji SA będąca podmiotem uprawnionym do występowania w imieniu Funduszu w zakresie przyjmowania dyspozycji zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w imieniu osoby przystępującej do Funduszu i wykonującym w tym zakresie usługi w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030);

otrzymuje następujące  brzmienie:

„2)¹ Dystrybutor- wskazany w „Regulaminie korzystania z usług świadczonych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna” podmiot uprawniony  do występowania w imieniu Funduszu w zakresie przyjmowania dyspozycji zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta  zabezpieczenia emerytalnego, w imieniu osoby przystępującej do Funduszu i wykonujący w tym zakresie usługi w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002r,o świadczeniu  usług drogą elektroniczną(t.j. Dz.U. z 2017 r .poz. 1219 ze zm.)”

2)  w § 2 pkt 10) w dotychczasowym brzmieniu:
„10) jednostka obsługująca – PZU CO SA”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„10) jednostka obsługująca – agent transferowy Funduszu