Zmiany w Statucie DFE PZU SA

Decyzjami z dnia 7 listopada 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenia na zmianę Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU SA oraz na skrócenie terminu wejścia w życie zmiany Statutu w ten sposób, że zmiana wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia na stronie internetowej www.pzu.pl.

 

Z dniem 15 listopada 2017 r. w Statucie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 2 po dotychczasowym pkt 2 dodaje się pkt 2¹ w brzmieniu:
„2)1 Dystrybutor - PZU Centrum Operacji SA będąca podmiotem uprawnionym do występowania w imieniu Funduszu w zakresie przyjmowania dyspozycji zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w imieniu osoby przystępującej do Funduszu i wykonującym w tym zakresie usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030);”

 

2) § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku złożenia przez Oszczędzającego oświadczenia o gromadzeniu środków na IKZE w innej instytucji finansowej, Fundusz wysyła do Oszczędzającego potwierdzenie zawarcia umowy. Potwierdzenie jest wysyłane listem zwykłym, a w przypadku umowy zawartej za pośrednictwem Dystrybutora listem zwykłym albo pocztą elektroniczną.”

 

3) § 9 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Umowa pomiędzy Oszczędzającym a Funduszem zostaje zawarta z chwilą:
1) złożenia podpisu przez przedstawiciela Funduszu, na formularzu uprzednio podpisanym przez osobę przystępującą do Funduszu,
2) złożenia podpisów przez Dystrybutora, działającego zarówno w imieniu Funduszu jak i osoby przystępującej do Funduszu.”

 

4) w § 9 po dotychczasowym ust. 11 dodaje się nowe ust. 12 – 15 w brzmieniu:
„12. Wypełniając formularz Umowy w trybie określonym w ust. 10 pkt 2 osoba przystępująca udziela Dystrybutorowi pełnomocnictwa do zawarcia Umowy, upoważniając Dystrybutora do złożenia, w imieniu Oszczędzającego, podpisu pod Umową.
13. Pełnomocnictwo określone w ust. 12 udzielane jest z prawem substytucji dla pracowników Dystrybutora.
14 Pełnomocnictwo określone w ust. 12 wygasa równocześnie z rozwiązaniem Umowy.
15. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami ust. 12-15 do pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 12, zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.”

 

5) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej albo elektronicznie Dystrybutorowi przez stronę internetową www.pzu.pl”;

 

6) § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Pełnomocnik jest obowiązany doręczyć Funduszowi wraz z wnioskiem o przystąpienie do Funduszu pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo udzielone Dystrybutorowi jest dołączane do umowy przez Dystrybutora.”