Inwestycje DFE - PZU

Środki zgromadzone na IKZE lokowane są zgodnie z zasadami prowadzenia działalności lokacyjnej przez Dobrowolny Fundusz Emerytalny, określonymi w Statucie Funduszu.

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych w papiery wartościowe z zastosowaniem zasad polityki inwestycyjnej Funduszu i zasady minimalizacji ryzyka w celu ograniczenia możliwych wahań wartości aktywów netto. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
   
Statut określa również szczegółowo jaki jest przedmiot lokat funduszu, ich kryterium doboru oraz zasady dywersyfikacji, uwzględnia również nałożone ograniczenia inwestycyjne Funduszu.
Fundusz może inwestować w różne instrumenty finansowe:

  • obligacje, bony skarbowe, papiery wartościowe różnych emitentów,
  • depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe,
  • akcje,
  • certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
  • listy zastawne.

Fundusz może inwestować również w zagraniczne instrumenty finansowe, zgodnie z przyjętymi ograniczeniami.

Informacje i ryzyka związane z członkostwem w DFE PZU znajdują się w Prospekcie Informacyjnym.

Drukuj Kliknij aby wydrukować.