ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW DFE PZU na dzień 2012-12-31

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 629 058,35 16.35*
1.1. DS1023 154 896,00 4,03
1.2. OK0113 29 928,00 0,78
1.3. OK0114 15 497,60 0,40
1.4. WZ0115 21 593,25 0,56
1.5. WZ0117 102 915,00 2,68
1.6. WZ0118 59 638,50 1,55
1.7. WZ0121 244 590,00 6,36
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 663 335,15 17,24
2.1. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 663 335,15 17,24
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 1 808 253,55 47.00*
3.1. AGORA S.A. 92 990,50 2,42
3.2. ALIOR BANK S.A. 111 931,50 2,91
3.3. AMREST HOLDINGS SE 112 090,26 2,91
3.4. ASTARTA HOLDING N.V. 30 007,70 0,78
3.5. AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. 107 461,34 2,79
3.6. BERLING S.A. 79 477,20 2,07
3.7. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED. S.A. 59 256,93 1,54
3.8. CIECH S.A. 63 729,65 1,66
3.9. ENERGOINSTAL S.A. 65 780,00 1,71
3.10. ERGIS-EUROFILMS S.A. 128 003,20 3,33
3.11. GLOBE TRADE CENTRE S.A. 68 236,20 1,77
3.12. IMPEL S.A. 43 754,13 1,14
3.13. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 30 274,20 0,79
3.14. IPOPEMA SECURITIES S.A. 8 054,34 0,21
3.15. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. 40 821,36 1,06
3.16. KERNEL HOLDING S.A. 21 770,28 0,57
3.17. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 97 634,16 2,54
3.18. LC CORP S.A. 32 188,84 0,84
3.19. LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR S.A. 43 229,81 1,12
3.20. MERCOR S.A. 102 435,30 2,66
3.21. MOSTOSTAL PŁOCK S.A. 42 637,84 1,11
3.22. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. 117 667,68 3,06
3.23. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI  S.A. 80 091,83 2,08
3.24. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 65 763,06 1,71
3.25. UNICREDIT S.P.A. 76 404,96 1,99
3.26. ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. 34 450,60 0,90
3.27. ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. 52 110,68 1,35
4. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 120 990,66 3,14
4.1. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. 120 990,66 3,14
5. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 67 288,24 1,75
5.1. IDS1018 30 150,64 0,78
5.2. IDS1022 37 137,60 0,97
6. Środki pieniężne 413 540,14 10,75
7. Należności 144 811,65 3,76

 * różnica wynika z zaokrągleń