ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW DFE PZU na dzień 2013-12-31

Lp. Kategoria lokat Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 540 465,93 9,18
1.1. SKARB PAŃSTWA PS0418 20 679,60 0,35
1.2. SKARB PAŃSTWA WZ0115 40 488,40 0,69
1.3. SKARB PAŃSTWA WZ0118 58 331,18 0,99
1.4. SKARB PAŃSTWA WZ0121 420 966,75 7,15
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 665 995,92 11,32
2.1. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 665 995,92 11,32
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4 042 449,77 68,7*
3.1. ABC Data S.A. 83 968,17 1,43
3.2. ACAuto Gaz S.A. 61 757,22 1,05
3.3. Agora S.A. 87 620,50 1,49
3.4. Alma Market S.A. 159 701,50 2,71
3.5. Asseco Poland S.A. 172 533,24 2,93
3.6. CCC S.A. 113 466,10 1,93
3.7. Ciech S.A. 62 000,00 1,05
3.8. Dom Development S.A. 102 645,96 1,74
3.9. DUON S.A. 138 344,25 2,35
3.10. Enel-Med S.A. 216 300,00 3,67
3.11. Energoinstal S.A. 158 193,57 2,69
3.12. Ergis S.A. 204 617,00 3,48
3.13. JWConstruction S.A. 53 986,99 0,92
3.14. Krynicki Recycling S.A. 126 720,00 2,15
3.15. LZMO S.A. 134 500,00 2,29
3.16. Monnari Trade S.A. 132 400,00 2,25
3.17. Mostal Warszawa S.A. 107 293,04 1,82
3.18. Newag S.A. 159 359,00 2,71
3.19. Polnord S.A. 179 284,49 3,05
3.20. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 98 420,00 1,67
3.21. Rafako S.A. 191 115,36 3,25
3.22. Tarczyński S.A. 119 850,40 2,04
3.23. Tell S.A. 180 700,00 3,07
3.24. Trakcja Polska S.A. 215 932,16 3,67
3.25. TVN S.A. 182 758,32 3,11
3.26. Unicredit SPA 228 982,50 3,89
3.27. Vistula Group S.A. 370 000,00 6,29
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 11 217,98 0,19
4.1. Polnord S.A. JPP 11 217,98 0,19
5. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 267 121,40 4,53*
5.1. IDS1018 78 514,80 1,33
5.2. IDS1022 188 606,60 3,20
6. Środki pieniężne 204 347,13 3,47
7. Należności 154 327,00 2,62

 * różnica wynika z zaokrągleń