ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW DFE PZU na dzień 2014-12-31

Lp. Kategoria lokat Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom, o których mowa w art.. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 1 266 257,30 13,94
1.1. SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25/07/2025 108 131,00 1,19
1.2. SKARB PAŃSTWA - PS0416 - 25/04/2016 322 665,00 3,55
1.3. SKARB PAŃSTWA - PS0418 - 25/04/2018 21 641,60 0,24
1.4. SKARB PAŃSTWA - WZ0118 - 25/01/2018 210 017,60 2,31
1.5. SKARB PAŃSTWA - WZ0121 - 25/01/2021 603 802,10 6,65
2. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 782 727,51 8,62*
2.1. Bank Millenium SA 07/01/2015 400 000,00 4,40
2.2. ING Bank Śląski SA 02/01/2015 382 727,51 4,21
3. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 6 070 310,55 66,82*
3.1. AGORA SA 63 444,81 0,70
3.2. Alma Market SA 66 760,10 0,73
3.3. Bank BPH SA 342 930,00 3,78
3.4. Bank Zachodni WBK SA 193 377,60 2,13
3.5. CCC SA 192 002,85 2,11
3.6. Centrum Medyczne ENEL-MED SA 246 129,92 2,71
3.7. Dom Development SA 83 929,83 0,92
3.8. Energoinstal SA 106 977,10 1,18
3.9. Ergis SA 302 863,32 3,33
3.10. Grupa Lotos SA 171 157,14 1,88
3.11. Grupa Lotos SA - PDA 74 517,80 0,82
3.12. J.W. Construction Holding SA 46 579,36 0,51
3.13. KGHM Polska Miedź SA 96 678,00 1,06
3.14. Krynicki Recykling SA 340 237,26 3,75
3.15. LC Corp SA 245 680,28 2,70
3.16. Medicalgorithmics SA 245 414,00 2,70
3.17. MFO SA 149 100,60 1,64
3.18. Monnari Trade SA 231 351,78 2,55
3.19. Mostostal Warszawa SA 83 792,88 0,92
3.20. PCC Rokita SA 115 261,20 1,27
3.21. Polnord SA 165 724,05 1,82
3.22. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 225 724,80 2,48
3.23. Prime Car Management SA 364 529,00 4,01
3.24. RAFAKO SA 168 773,28 1,86
3.25. Selvita SA - PDA 148 900,00 1,64
3.26. Tarczyński SA 168 126,30 1,85
3.27. Tell SA 130 521,00 1,44
3.28. Trakcja PRKiI SA 159 636,16 1,76
3.29. TVN SA 258 890,40 2,85
3.30. UniCredit S.p.A. 342 957,96 3,78
3.31. Vigo System SA 217 941,77 2,40
3.32. Vistula Group S.A. 320 400,00 3,53
4. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. O autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, o których mowa w art.. 141 ust. 1 pkt 33 217 957,49 2,4
4.1. IDS1018 24/10/2018 82 476,44 0,91
4.2. IDS1022 25/10/2022 135 481,05 1,49
5. Środki pieniężne 461 805,17 5,08
6. Należności 285 000,00 3,14

 * różnica wynika z zaokrągleń