Roczna Struktura Aktywów DFE PZU na dzień 31.12.2015

KATEGORIA LOKATY WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotm, o których mowa w art.. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 2004676.24 13.59
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25/07/2025 625320.00 4.24
SKARB PAŃSTWA - PS0416 - 25/04/2016 313515.00 2.12
SKARB PAŃSTWA - PS0418 - 25/04/2018 21441.20 0.15
SKARB PAŃSTWA - PS0420 - 25/04/2020 688296.00 4.66
SKARB PAŃSTWA - IZ0823 - 25/08/2023 251867.39 1.71
SKARB PAŃSTWA - WZ0121 - 25/01/2021 104236.65 0.71
Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 1190458.81 8.06
Bank Millenium SA - 07/01/2016 400000.00 2.71
ING Bank Śląski SA - 04/01/2016 790458.81 5.35
Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 10536244.30 71,37*
AGORA SA 98239.46 0.67
ALIOR BANK SA 149985.00 1.02
ALUMETAL SA 52591.00 0.36
BANK BPH SA 215460.00 1.46
BANK ZACHODNI WBK SA 231781.50 1.57
BRASTER SA 334500.00 2.27
CCC SA 317440.76 2.15
CD PROJEKT SA 312333.00 2.12
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA 176489.24 1.20
DEKPOL SA 285000.00 1.93
ENERGOINSTAL SA 84918.99 0.58
ERGIS SA 384809.70 2.61
GLOBE TRADE CENTRE SA 285899.90 1.94
GRUPA DUON SA 104281.21 0.71
GRUPA LOTOS SA 327883.86 2.22
INDYKPOL SA 168840.00 1.14
J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA 248884.88 1.69
KGHM POLSKA MIEDŹ SA 320350.00 2.17
KRYNICKI RECYKLING SA 262839.42 1.78
LC CORP SA 231305.37 1.57
LOKUM DEWELOPER SA 120800.00 0.82
MEDICALGORITHMICS SA 280735.00 1.9
MERCOR SA 207054.96 1.40
MFO SA 220312.08 1.49
MONNARI TRADE SA 336449.20 2.28
MOSTOSTAL WARSZAWA SA 181203.84 1.23
OEX SA 177920.00 1.21
PCC ROKITA SA 188718.60 1.28
PFLEIDERER GRAJEWO SA - PDA 281205.00 1.90
POLNORD SA 390731.50 2.65
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA 137729.70 0.93
PRIME CAR MANAGEMENT SA 234374.85 1.59
RAFAKO SA 358824.48 2.43
SELVITA SA 277537.92 1.88
TARCZYŃSKI SA 211976.05 1.44
TRAKCJA PRKII SA 266341.44 1.80
UNICREDIT S.P.A. 336008.54 2.28
UNIWHEELS AG 299419.19 2.03
VIGO SYSTEM SA 203203.92 1.38
VISTULA GROUP SA 527400.00 3.57
WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA 272688.00 1.85
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA 215040.00 1.46
ZETKAMA SA 216736.74 1.47
Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 9 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 279030.08 1.89
GENERAL MOTORS CO 279030.08 1.89
Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. O autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, o których mowa w art.. 141 ust. 1 pkt 33 214403.14 1.45
IDS1018 24/10/2018 78924.31 0.53
IDS1022 25/10/2022 135478.83 0.92
Środki pieniężne 533006.87 3.61
Należności 4073.42 0.03

* - różnica wynika z zaokrągleń