PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2011-12-30

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 17 763 005 827,54 57,98
1.1. IZ0823 1 690 549 871,03 5,52
1.2. PS0414 1 614 167 453,04 5,27
1.3. DS1013 1 499 095 239,70 4,89
1.4. PS0413 1 335 193 600,00 4,36
1.5. DS1015 1 217 775 555,92 3,98
1.6. PS0412 955 913 500,00 3,12
1.7. PS0415 956 337 200,00 3,12
1.8. OK0712 780 800 000,00 2,55
1.9. WS0922 753 975 000,00 2,46
1.10. DS1017 739 533 800,00 2,41
1.11. DS1019 713 727 300,00 2,33
1.12. OK0113 638 845 000,00 2,09
1.13. PS0416 636 628 400,00 2,08
1.14 OK0114 624 481 605,00 2,04
1.15 OK0112 608 630 610,00 1,99
1.16 DS1020 581 922 000,00 1,90
1.17 OK1012 540 232 000,00 1,76
1.18 WZ0118 448 722 137,68 1,46
1.19 DS1021 400 148 000,00 1,31
1.20 PS1016 396 843 330,06 1,30
1.21 IZ0816 350 484 225,11 1,14
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 231 224 250,49 0,75
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 9 511 598 271,06 31,05
3.1. PKO BP 959 032 961,40 3,13
3.2. PEKAO 686 091 572,88 2,24
3.3. PGE 575 526 526,12 1,88
3.4. KGHM 540 798 758,70 1,77
3.5. PKN 513 390 773,92 1,68
3.6. INGBSK 449 803 430,00 1,47
3.7. Asseco Pol 339 948 906,09 1,11
3.8. BZ WBK 324 609 041,49 1,06
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 185 661 194,76 0,61
5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 17 958 496,28 0,06
6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 178 081 842,76 0,58
7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 1 006 458 120,75 3,29
8. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 1 648 286 210,50 5,38
8.1. IDS1018 1 287 307 280,50 4,20
8.2. IPS1014 360 978 930,00 1,18
9. Środki pieniężne 59 529 439,95 0,19
10. Należności 32 924 479,83 0,11