PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2012-06-29

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 17 486 801 517,08 53,58
1.1  OK1012 354 852 000,00 1,09
1.2 IZ0816 369 791 819,97 1,13
1.3 PS1016 416 470 571,82 1,28
1.4 DS1021 541 080 000,00 1,66
1.5 DS1020 629 262 000,00 1,93
1.6 PS0416   632 214 000,00 1,94
1.7 OK0113 653 250 000,00 2,00
1.8 WZ0118 726 467 643,02 2,23
1.9 DS1019 765 457 550,00 2,35
1.10 DS1017 835 401 300,00 2,56
1.11 WZ0117 855 938 463,38 2,62
1.12 OK0114 920 842 074,60 2,82
1.13 PS0415 940 020 900,00 2,88
1.14 WZ0121 1 092 688 014,00 3,35
1.15 DS1015 1 265 890 821,16 3,88
1.16 PS0413 1 297 344 000,00 3,98
1.17 DS1013 1 536 337 728,16 4,71
1.18 PS0414 1 572 078 111,48 4,82
1.19 IZ0823 1 739 485 953,39  5,33
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 699 172 995,83 2,14
2.1. ING Bank Śląśki S.A.       699 172 995,83 2,14
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 10 929 640 390,52 33,49
3.1. PGNiG 337 223 580,10 1,03
3.2. Asseco Pol 364 509 466,34 1,12
3.3. BZ WBK 368 793 625,20 1,13
3.4. KGHM 543 527 148,29 1,67
3.5. INGBSK 560 151 374,50  1,72
3.6. PKN 623 123 624,75 1,91
3.7. PEKAO 625 568 697,92 1,92
3.8. PGE 673 074 449,04 2,06
3.9. PKO BP 991 927 656,72 3,04
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 189 860 807,56 0,58
5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 23 198 257,04 0,07
6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 108 418 074,92 0,33
7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 1 151 997 673,18 3,53
7.1 PGNIG190617        450 787 950,00 1,38
8.  Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 90 729 520,00 0,28
9. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 1 757 675 148,00 
5,39
9.1 IDS1018       1 385 783 628,00 4,25
9.2 IPS1014       371 891 520,00 1,14
10. Środki pieniężne       27 956 964,00 0,09
11. Należności      170 883 073,87 0,52