PZU PZU

PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2012-12-31

 

Lp.Kategoria lokatyWartość bieżącaUdział w wartości aktywów (%)
1.Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom15091930808,5641,53
1.1.WZ01211 958 625 690,005,39
1.2.IZ08231 400 898 003,823,85
1.3.DS10211 365 904 250,003,76
1.4.WZ0117865 508 975,102,38
1.5.DS1020850 455 000,002,34
1.6.WZ0118814 544 689,502,24
1.7.DS1019759 363 500,002,09
1.8.DS1013747 747 615,162,06
1.9.DS1015722 817 876,121,99
1.10.PS0416677 319 000,001,86
1.11.PS0413656 497 800,001,81
1.12.PS0414634 160 056,161,74
1.13.PS0415610 271 200,001,68
1.14.DS1017594 183 600,001,63
1.15.OK0114521 236 592,401,43
1.16.PS1016429 212 970,361,18
1.17.DS1023413 056 000,001,14
2.Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej3 916 663 985,5010,78
2.1.BANK POLSKA KASA OPIEKI  S.A.1 000 000 000,002,75
2.2.ING BANK ŚLĄSKI S.A.866 663 985,502,38
2.3.BANK POLSKA KASA OPIEKI  S.A.800 000 000,002,20
2.4.BANK POLSKA KASA OPIEKI  S.A.500 000 000,001,38
2.5.POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.500 000 000,001,38
3.Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek13 292 503 809,8536,58
3.1.POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.528 067 552,801,45
3.2.POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.1 371 361 377,363,77
3.3.POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN  S.A.844 081 305,842,32
3.4.ING BANK ŚLĄSKI S.A.758 782 457,402,09
3.5.KGHM POLSKA MIEDŹ  S.A.709 176 474,241,95
3.6.BANK POLSKA KASA OPIEKI  S.A.687 978 925,091,89
3.7.POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.606 136 748,471,67
3.8.LPP S.A.426 775 208,401,17
3.9.BANK ZACHODNI WBK  S.A.384 604 065,021,06
4.Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych43 135 308,480,12
5.Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte97 285 600,000,27
6.Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych409 865 653,111,13
7.Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych751 227 301,502,07
7.1.PGNIG190617457 451 571,501,26
8.Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym2 601 267 143,737,16
8.1.IDS10181 530 183 648,484,21
8.2.IDS1022705 794 285,251,94
8.3.IPS1014365 289 210,001,01
9.Środki pieniężne64 374 403,130,18
10.Należności73 890 958,090,20