MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2003-03-31

Lp. Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 64,53
2. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym 24,86
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 10,27
4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego 0,10
5. Środki pieniężne 0,19
6. Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji oraz odsetek od depozytów bankowych) 0,02
7. Inne 0,01