MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2003-06-30

Lp. Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 70,61
2. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym 25,07
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 3,14
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nie notowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu 0,00
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego 0,09
6. Obligacje, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu 0,38
7. Środki pieniężne 0,63
8. Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji oraz odsetek od depozytów bankowych) 0,07
9. Inne 0,00