MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2003-09-30

Lp. Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 64,03
2. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym 29,16
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 6,18
4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego 0,09
5. Obligacje, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu 0,36
6. Środki pieniężne 0,15
7. Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji oraz odsetek od depozytów bankowych) 0,04
8. Inne 0,00