MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2003-11-28

Lp. Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 62,73
2. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym 29,99
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 5,25
4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego 0,08
5. Obligacje, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu 0,34
6. Środki pieniężne 1,56
7. Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji oraz odsetek od depozytów bankowych) 0,04
8. Inne 0,00