MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2004-01-30

Lp. Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 62,02
2. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym 32,73
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nie notowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu 0,19
4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 3,58
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego 0,07
6. Obligacje, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu 0,31
7. Środki pieniężne 1,07
8. Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji oraz odsetek od depozytów bankowych) 0,02
9. Inne 0,00