MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2004-04-30

Lp. Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 58,57
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 5,45
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 34,19
4. Obligacje i inne dłużne papiery wartosciowe emitowane przez spółki publiczne, inne papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ogranizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 0,07
5. Listy zastawne 0,28
6. Środki pieniężne 1,07
7. Należności 0,27
8. Inne 0,10