MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2004-12-31

Lp. Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%)
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 3,03
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 33,80
4. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte 0,36
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartosciowe emitowane przez spółki publiczne, inne papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ogranizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 0,33
6. Listy zastawne 0,24
7. Środki pieniężne 0,49
8. Należności 0,26