MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2006-04-28

Lp. Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 60,61
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 3,17
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 35,04
4. Akcje spółek na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem na rynku regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nie notowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych społek 0,01
5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte 0,40
6. Obligacje i inne dłużne papiery wartosciowe emitowane przez spółki publiczne, inne papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ogranizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 0,16
7. Listy zastawne 0,15
8. Środki pieniężne 0,24
9. Należności 0,21