MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2007-07-31

Lp. Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 60,04
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 5,22
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 31,60
4. Obligacje i inne dłużne papiery wartosciowe emitowane przez spółki publiczne, inne papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ogranizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 0,36
5. Listy zastawne 0,27
6. Środki pieniężne 0,95
7. Należności 1,15
8. Inne 0,40