MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2009-07-31

Lp. Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 64,90
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 1,71
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 27,82
4.   0,15
5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,46
6. Obligacje i inne dłużne papiery wartosciowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ogranizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 3,32
7. Środki pieniężne 0,91
8. Należności 0,73