MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2013-01-31

Kategoria lokatyUdział w wartości aktywów
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom38,51%
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej12,52%
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek38,10%
5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte0,24%
6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych1,13%
7. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych2,07%
8. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym7,11%
9. Środki pieniężne0,16%
10. Należności0,17%