MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2013-04-30

Kategoria lokatyUdział w wartości aktywów
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom36,95%
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej13,68%
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek38,16%
4. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte0,23%
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych1,13%
6. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych2,08%
7. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym7,47%
8. Środki pieniężne0,02%
9. Należności0,28%