PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2003-06-30

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i NBP, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP 3 752 572 360,13 70,61%
1.1 Skarb Państwa - BS16072003 69 817 674,64 1,31%
1.2 Skarb Państwa - BS09072003 64 904 574,10 1,22%
1.3 Skarb Państwa - PS0608 414 376 000,00 7,80%
1.4 Skarb Państwa - PS1106 353 585 648,64 6,65%
1.5 Skarb Państwa - DS1110 319 071 421,66 6,00%
1.6 Skarb Państwa - DS1109 296 795 747,20 5,58%
1.7 Skarb Państwa - PS0507 263 889 561,12 4,97%
1.8 Skarb Państwa - PS0506 232 339 800,00 4,37%
1.9 Skarb Państwa - DS1013 230 874 750,00 4,34%
1.10 Skarb Państwa - PS0205 215 079 777,60 4,05%
1.11 Skarb Państwa - PS0206 213 608 278,12 4,02%
1.12 Skarb Państwa - PS1005 170 098 110,00 3,20%
1.13 Skarb Państwa - PS0605 152 265 210,40 2,87%
1.14 Skarb Państwa - OS0604 135 439 680,00 2,55%
1.15 Skarb Państwa - OK0804 94 886 440,00 1,79%
1.16 Skarb Państwa - PS1004 92 104 403,82 1,73%
1.17 Skarb Państwa - OK1203 83 045 000,00 1,56%
1.18 Skarb Państwa - OK1204 70 087 500,00 1,32%
1.19 Skarb Państwa - OS0204 63 000 790,00 1,19%
1.20 Skarb Państwa - DZ0109 57 079 768,20 1,07%
1.21 Skarb Państwa - DZ0110 54 099 500,00 1,02%
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 166 997 355,48 3,14%
2.1 BRE Bank S.A. LO30062003N001 166 997 355,48 3,14%
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym 1 332 247 433,36 25,07%
3.1 PKN Orlen S.A. 204 033 285,60 3,84%
3.2 Telekomunikacja Polska S.A. 231 320 965,40 4,35%
3.3 Bank Pekao S.A. 181 952 005,00 3,42%
3.4 Bank Przemysłowo - Handlowy PBK S.A. 132 039 408,00 2,48%
3.5 Frantschach Świecie S.A. 83 625 804,00 1,57%
3.6 "Grupa ""Kęty""S.A. " 69 124 388,00 1,30%
3.7 Bank Zachodni WBK S.A. 58 146 645,70 1,09%
4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego 4 851 531,98 0,09%
5. Obligacje, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu 20 327 800,00 0,38%
6. Środki pieniężne 33 644 189,74 0,63%
7. Należności 3 856 581,06 0,07%