PZU PZU

PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2003-12-31

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i NBP, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP 3 804 646 587,28 59,87%
1.1 Skarb Państwa - PS0608 348 372 500,00 5,48%
1.2 Skarb Państwa - PS1106 324 789 294,72 5,11%
1.3 Skarb Państwa - OK0405 260 820 000,00 4,10%
1.4 Skarb Państwa - PS0507 259 410 750,64 4,08%
1.5 Skarb Państwa - OK0805 232 942 500,00 3,67%
1.6 Skarb Państwa - PS0506 231 653 100,00 3,65%
1.7 Skarb Państwa - PS0205 218 017 701,60 3,43%
1.8 Skarb Państwa - PS0206 213 484 269,17 3,36%
1.9 Skarb Państwa - DS1109 192 363 875,60 3,03%
1.10 Skarb Państwa - PS1005 190 284 360,00 2,99%
1.11 Skarb Państwa - OK1204 175 565 000,00 2,76%
1.12 Skarb Państwa - PS0605 153 720 734,80 2,42%
1.13 Skarb Państwa - OS0604 138 441 510,00 2,18%
1.14 Skarb Państwa - DS1110 123 422 025,93 1,94%
1.15 Skarb Państwa - OK0804 115 758 744,00 1,82%
1.16 Skarb Państwa - DS0509 100 513 000,00 1,58%
1.17 Skarb Państwa - BS08122004 94 418 410,06 1,49%
1.18 Skarb Państwa - PS1004 86 543 691,52 1,36%
1.19 Skarb Państwa - OS0204 64 440 980,00 1,01%
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 430 922 888,75 6,78%
2.1 BRE BANK S.A.- LO31122003N005 199 999 358,75 3,15%
2.2 Bank Pekao S.A.- LO31122003N002 100 000 000,00 1,57%
2.3 Bank Pekao S.A.- LO31122003N001 75 500 000,00 1,19%
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym 2 028 569 264,99 31,92%
3.1 Telekomunikacja Polska S.A. 305 957 143,65 4,81%
3.2 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 287 107 025,00 4,52%
3.3 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 243 879 336,00 3,84%
3.4 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. 192 129 905,00 3,02%
3.5 Frantschach Świecie S.A. 119 611 055,20 1,88%
3.6 Grupa "Kęty" S.A. 116 656 875,00 1,84%
3.7 "Prokom Software" S.A. 71 744 898,00 1,13%
3.8 Netia Holdings S.A. 68 049 776,00 1,07%
3.9 Bank Zachodni WBK S.A. 65 182 771,90 1,03%
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nie notowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu 4 515 552,00 0,07%
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego 4 851 434,86 0,08%
6. Obligacje, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu 20 308 000,00 0,32%
7. Środki pieniężne 60 731 643,49 0,96%
8. Należności 453 390,95 0,01%