PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2004-06-30

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i NBP, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP 4 406 570 958,04 59,84%
1.1 Skarb Państwa - BS08122004 97 380 070,58 1,32%
1.2 Skarb Państwa - DS0509 380 431 694,86 5,17%
1.3 Skarb Państwa - DS1109 192 547 160,00 2,61%
1.4 Skarb Państwa - DS1110 142 612 480,50 1,94%
1.5 Skarb Państwa - DZ1111 98 642 396,16 1,34%
1.6 Skarb Państwa - OK0405 265 776 000,00 3,61%
1.7 Skarb Państwa - OK0406 206 725 830,30 2,81%
1.8 Skarb Państwa - OK0804 109 196 761,60 1,48%
1.9 Skarb Państwa - OK0805 192 363 875,60 3,21%
1.10 Skarb Państwa - OK1204 236 487 000,00 2,71%
1.11 Skarb Państwa - PS0205 206 303 595,2 2,80%
1.12 Skarb Państwa - PS0206 200 146 629,64 2,72%
1.13 Skarb Państwa - PS0506 216 218 100,00 2,94%
1.14 Skarb Państwa - PS0507 261 644 600,24 3,55%
1.15 Skarb Państwa - PS0605 144 754 249,20 1,97%
1.16 Skarb Państwa - PS0608 366 970 500,00 4,98%
1.17 Skarb Państwa - PS1004 78 200 348,65 1,06%
1.18 Skarb Państwa - PS1005 327 030 836,00 2,62%
1.19 Skarb Państwa - PS1106   4,44%
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 456 502 399,32 6,20%
2.1 BRE BANK S.A.- LO30062004N003 399 999 550,00 5,43%
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym 2 369 831 598,71 32,18%
3.1 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 335 824 231,65 4,56%
3.2 Telekomunikacja Polska S.A. 301 945 451,84 4,10%
3.3 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 254 674 491,08 3,46%
3.4 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. 254 674 491,08 2,98%
3.5 Grupa "Kęty" S.A. 125 960 296,29 1,71%
3.6 Frantschach Świecie S.A. 92 266 144,14 1,25%
3.7 "Prokom Software" S.A. 88 335 217,84 1,20%
3.8 Bank Zachodni WBK S.A. 74 378 967,46 1,01%
4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartosciowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 6 388 036,80 0,09%
5. Listy zastawne 20 278 000,00 0,28%
6. Środki pieniężne 55 092 847,63 0,75%
7. Należności 6 942 096,38 0,09%
8. Inne 42 437 000,00 0,58%