PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2004-12-31

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i NBP, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP 5 259 881 920,87 60,38%
1.1 PS1106 424 395 655,848 4,87%
1.2 PS0608 396 641 700,00 4,55%
1.3 DS0509 326 502 747,51 3,75%
1.4 PS0507 306 264 999,04 3,52%
1.5 DS1013 295 002 200,00 3,39%
1.6 DS1110 282 527 447,16 3,24%
1.7 OK0405 274 652 000,00 3,15%
1.8 DS1015 272 425 626,22 3,13%
1.9 OK1206 258 100 000,00 2,96%
1.10 OK0406 254 151 797,90 2,92%
1.11 OK0805 245 718 000,00 2,82%
1.12 PS0506 227 106 600,00 2,61%
1.13 PS0205 213 154 794,40 2,45%
1.14 PS0206 209 348 093,73 2,40%
1.15 OK0806 207 607 977,00 2,38%
1.16 DS1109 198 159 998,40 2,27%
1.17 PS1005 185 590 435,00 2,13%
1.18 DZ1111 162 315 607,87 1,86%
1.19 PS0605 150 111 091,20 1,72%
1.20 WZ0307 99 789 000,00 1,15%
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 352 000 000,00 4,04%
2.1 Bank Pekao SA - LO31122004N001 330 000 000,00 5,43%
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 2 927 958 119,22 33,61%
3.1 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 428 926 261,47 4,92%
3.2 Telekomunikacja Polska S.A. 344 016 351,18 3,95%
3.3 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 309 923 906,95 3,56%
3.4 Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. 237 949 346,52 2,73%
3.5 Bank Pekao S.A. 230 261 821,56 2,64%
3.6 Grupa Kęty S.A. 116 397 842,22 1,34%
3.7 KGHM Polska Miedź S.A. 98 872 656,48 1,14%
4. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwsetycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane 30 845 000,00 0,35%
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 28 144 164,40 0,32%
6. Listy zastawne 20 422 400,00 0,23%
7. Środki pieniężne 85 220 778,09 0,98%
8. Należności 6 563 318,92 0,08%