PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2005-06-30

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 6 705 457 018,72 65,20%
1.1. DS0509 724 127 297,36 7,04%
1.2. DS1013 355 237 350,00 3,45%
1.3. DS1015 457 103 980,82 4,44%
1.4. DS1109 215 258 659,20 2,09%
1.5. DS1110 309 126 380,88 3,01%
1.6. DZ1111 231 816 555,30 2,25%
1.7. OK0406 410 118 322,40 3,99%
1.8. OK0407 351 196 000,00 3,41%
1.9. OK0805 154 225 000,00 1,50%
1.10. OK0806 217 861 353,00 2,12%
1.11. OK1206 271 962 000,00 2,64%
1.12. PS0206 201131069,92 1,96%
1.13. PS0310 704 700 222,72 6,85%
1.14. PS0506 218 990 100,00 2,13%
1.15. PS0507 299 648 436,64 2,91%
1.16. PS0608 578 396 000,00 5,62%
1.17 PS1005 192 187 060,00 1,87
1.18. PS1106 446 199 224,65 4,34
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 170 595 396,00 1,66%
2.1. Bank Pekao SA - LO31122004N001 168 795 396,00 1,64%
3. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 3 091 374 560,03 30,06%
3.1. Bank BPH S.A. 265 513 864,06 2,58%
3.2. Cersanit SA 112 829 222,91 1,10%
3.3. Grupa Kęty S.A. 105 949 155,15 1,03%
3.4. Bank Polska Kasa Opieki SA 231 708 279,60 2,25%
3.5. Polski Koncern Naftowy Orlen SA 506 335 300,00 4,92%
3.6. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 314 823 167,28 3,06%
3.7. Telekomunikacja Polska SA 374 557 168,23 3,64%
4. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 180 794,70 0,00
5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwsetycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane 30 414 100,00 0,30
6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 29 612 182,40 0,29
7. Listy zastawne 20 361 800,00 0,20
8. Środki pieniężne 88 814 469,43 0,86
9. Należności 148 220 964,02 1,44