PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2005-12-30

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 7 183 065 951,79 60,90
1.1. DS0509 805 348 811,52 6,83
1.2. DS1013 452 476 603,04 3,84
1.3. DS1015 439 107 378,81 3,72
1.4. DS1109 206 129 913,60 1,75
1.5. DS1110 315 037 585,44 2,67
1.6. DZ1111 323 889 192,90 2,75
1.7. OK0406 419 547 306,20 3,56
1.8. OK0407 359 138 000,00 3,04
1.9. OK0806 223 079 589,00 1,89
1.10. OK0807 294 006 400,00 2,49
1.11. OK1206 278 400 000,00 2,36
1.12. PS0206 125 248 260,25 1,06
1.13. PS0310 824 261 792,56 6,99
1.14. PS0506 224 769 300,00 1,91
1.15. PS0507 306 395 388,32 2,60
1.16. PS0608 722 106 450,00 6,12
1.17 PS1106 422 281 982,72 3,58
1.18 WS0922 131 793 975,36 1,12
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 697 995 540 5,92
2.1 Bank Pekao SA - LO30122005N002 298 000 000,00 2,53
2.2 BRE BANK S.A.- LO30122005N001 227 395 244,00 1,42
2.2. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 399 995 540,00 3,39
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek. 3 765 188 791,03 31,92
3.1. Bank BPH S.A. 349 043 585,54 2,96
3.2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 239 019 578,40 2,03
3.3. Bank Śląski S.A. 127 150 396,02 1,08
3.4. Bank Zachodni WBK S.A. 129 557 137,60 1,10
3.5. Cersanit S.A. 140 738 005,76 1,19
3.6. Echo Investment S.A. 144 433 672,25 1,22
3.7. KGHM Polska Miedź S.A. 142 311 445,65 1,21
3.8. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 536 568 243,20 4,55
3.9. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 296 557 387,47 2,51
3.10. Telekomunikacja Polska S.A. 395 955 117,77 3,36
4. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwsetycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane. 51 140 620,00 0,43
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 27 969 609,60 0,24
6. Listy zastawne 20 307 800,00 0,17
7. Środki pieniężne 47 792 040,94 0,41
8. Należności 1 449 356,16 0,01