PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2006-06-30

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 8 468 651 099,91 63,39
1.1. DS0509 820 851 763,16 6,14
1.2. DS1013 568 646 473,38 4,26
1.3. DS1015 406 324 905,32 3,04
1.4. DS1109 207 769 619,20 1,56
1.5. DS1110 633 328 045,68 4,74
1.6. DZ1111 400 907 492,40 3,00
1.7. OK0407 559 909 997,40 4,19
1.8. OK0408 488 300 724,00 3,66
1.9. OK0806 227 542 554,00 1,70
1.10. OK0807 490 870 800,00 3,67
1.11. OK0808 135 135 000,00 1,01
1.12. OK1206 284 577 000,00 2,13
1.13. OK1207 370 115 000,00 2,77
1.14. PS0310 813 018 053,12 6,09
1.15. PS0507 341 997 642,24 2,56
1.16. PS0511 333 308 500,00 2,49
1.17 PS0608 694 007 750,00 5,19
1.18. PS1106 432 054 184,64 3,23
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 379 500 000,00 2,84
2.1. Bank Pekao SA - LO30062006N002 378 500 000,00 2,83
3. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4 279 213 617,24 32,03
3.1. Bank BPH S.A. 281 408 981,54 2,11
3.2. Bank Zachodni WBK S.A. 158 512 872,42 1,19
3.3. CERSANIT S.A. 140 695 309,40 1,05
3.4. Echo Investment S.A. 238 294 513,00 1,78
3.5. KGHM Polska Miedź S.A. 256 840 174,15 1,92
3.6. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 262 525 898,81 1,97
3.7. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A./td>467 249 452,80 3,50
3.8. PKO Bank olski S.A. 327 743 948,14 2,45
3.9. Telekomunikacja Polska S.A. 312 334 744,20 2,34
4. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 18 832 892,75 0,14
5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 53 760 140,00 0,40
6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 21 885 804,00 0,16
7. Listy zastawne 20 352 400,00 0,15
8. Środki pieniężne 90 175 331,33 0,67
9. Należności 27 167 672,72 0,20