PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2006-12-29

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 9 994 928 704,48 62,48
1.1. DS0509 882 509 722,50 5,52
1.2. DS1013 551 651 173,92 3,45
1.3. DS1015 406 497 388,30 2,54
1.4. DS1017 394 621 500,00 2,47
1.5. DS1109 281 193 792,00 1,76
1.6. DS1110 805 339 730,70 5,03
1.7. DZ1111 489 492 506,58 3,06
1.8. OK0407 722 357 358,10 4,52
1.9. OK0408 551 512 436,00 3,45
1.10. OK0807 503 667 600,00 3,15
1.11. OK0808 550 470 000,00 3,44
1.12. OK1206 379 990 000,00 2,38
1.13. OK1207 224 714 000,00 1,4
1.14. PS0310 851 130 256,48 5,32
1.15. PS0507 458 493 450,56 2,87
1.16. PS0511 802 907 000,00 5,02
1.17 PS0608 821 596 700,00 5,14
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 413 100 000,00 2,58
2.1 Bank Pekao SA - LO29122006N002 411 500 000,00 2,57
3. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 284 787 309,95 33,03
3.1. BANK BPH S.A. 227 395 244,00 1,42
3.2. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 307 123 787,04 1,92
3.3. BANK ZACHODNI WBK S.A. 179 619 872,49 1,12
3.4. CERSANIT S.A. 224 549 382,40 1,40
3.5. ECHO INVESTMENT S.A 248 668 031,70 1,55
3.6. KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 238 761 543,72 1,49
3.7. PBG S.A. 181 753 005,00 1,14
3.8. POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. 201 861 675,94 1,26
3.9. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 488 973 158,60 3,06
3.10. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 414 126 756,61 2,59
3.11. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 315 909 404,52 1,97
4. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 57 221 191,02 0,036
5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 16 898 321,72 0,11
6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 65 270 600,00 0,41
7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 21 115 666,00 0,13
8. Listy zastawne 20 361 600,00 0,13
9. Środki pieniężne 99 899 487,40 0,62
10. Należności 24 244 935,91 0,15
3.14. Budimex S.A. 210 284 626,65 1,08