PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2007-06-29

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 10 785 179 537,19 56,09
1.1. PS0608 993 067 150,00 5,16
1.2. PS0310 865 217 185,92 4,50
1.3. PS0511 1 016 154 900,00 5,28
1.4. PS0412 537 042 000,00 2,79
1.5. DS0509 843 902 505,60 4,39
1.6. DS1109 284 467 161,60 1,48
1.7. DS1110 812 134 676,34 4,22
1.8. DS1013 452 381 969,06 2,35
1.9. DS1015 682 735 000,51 3,55
1.10. DS1017 629 018 750,00 3,27
1.11. DZ1111 561 833 668,96 2,92
1.12. OK1207 387 100 000,00 2,01
1.13. OK0408 705 705 940,00 3,67
1.14. OK0808 696 633 000,00 3,62
1.15. OK1208 368 298 000,00 1,92
1.16. OK0709 204 988 341,50 1,07
1.17 WZ0118 384 788 979,72 2,00
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 215 800 000,00 1,12
2.1. Bank Pekao SA - LO29062007N001 215 800 000,00 1,12
3. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7 411 080 460,52 38,54
3.1. BANK BPH S. A. 376 271 967,78 1,96
3.2. BANK POLSKA KASA OPIEKI S. A. 447 202 743,57 2,33
3.3. BANK ZACHODNI WBK S. A. 274 092 462,50 1,43
3.4. CERSANIT S.A. 254 268 120,64 1,32
3.5. CIECH S.A. 251 255 015,06 1,31
3.6. ECHO INVESTMENT S.A. 272 617 378,18 1,42
3.7. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 206 307 280,08 1,07
3.8. LPP S.A. 298 692 221,66 1,55
3.9. PBG S.A. 299 852 147,88 1,56
3.10. POLIMEX - MOSTOSTAL S. A. 358 422 708,35 1,86
3.11. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S. A. 570 194 520,10 2,97
3.12. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S. A. 583 223 088,50 3,03
3.13. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S. A. 301 253 550,00 1,57
4. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7 012 587,89 0,04
5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 31 511 004,18 0,16
6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 64 808 700,00 0,34
7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 382 528 501,26 1,99
8. Listy zastawne 20 363 000,00 0,11
9. Środki pieniężne 103 864 138,45 0,54
10. Należności 205 468 271,61 1,07