PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2007-12-31

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 10 628 810 681,41 54,68
1.1. DS0509 854 839 839,21 4,40
1.2. DS1013 384 247 899,42 1,98
1.3. DS1015 657 312 396,93 3,38
1.4. DS1017 460 612 800,00 2,37
1.5. DS1109 271 017 177,60 1,39
1.6. DS1110 772 304 892,94 3,97
1.7. DZ1111 663 213 652,89 3,41
1.8. OK0408 722 185 840,00 3,72
1.9. OK0709 434 902 092,00 2,24
1.10. OK0808 710 377 500,00 3,65
1.11. OK1208 374 934 000,00 1,93
1.12. PS0310 872 853 388,80 4,49
1.13. PS0412 760 623 750,00 3,91
1.14. PS0511 1 023 096 800,00 5,26
1.15. PS0608 1 014 697 750,00 5,22
1.16. WZ0118 385 689 951,60 1,98
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 756 030 208,10 3,89
2.1. Bank Pekao SA - LO31122007N001 - 02012008 740 840 000,00 3,81
3. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7 026 970 363,16 36,15
3.1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 656 843 489,25 3,38
3.2. BANK ZACHODNI WBK S.A. 253 580 655,80 1,30
3.3. CIECH S.A. 318 926 897,07 1,64
3.4. ECHO INVESTEMENT S.A. 281 319 122,80 1,45
3.5. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 335 021 531,25 1,72
3.6. LPP S.A. 330 992 043,98 1,70
3.7. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. 210 316 792,32 1,08
3.8. PBG S.A. 283 220 266,33 1,46
3.9. POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. 352 572 533,60 1,81
3.10. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 582 703 191,36 3,00
3.11. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 527 410 325,61 2,71
3.12. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 204 707 771,84 1,05
4. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4 060 108,85 0,02
5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 40 792 417,52 0,21
6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 62 969 040,00 0,32
7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 584 404 046,74 3,01
7.1. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI - 30102017 201 720 400,00 1,04
8. Listy zastawne 20 403 600,00 0,10
9. Środki pieniężne 102 519 689,98 0,53
10. Należności 16 298 408,51 0,08
3.14. Budimex S.A. 210 284 626,65 1,08