PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2008-06-30

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 11 632 893 545,14 62,61%
1.1. DS0509 825 450 405,36 4,44
1.2. DS1013 661 328 360,10 3,56
1.3. DS1015 1 206 043 491,77 6,49
1.4. DS1017 1 211 523 700,00 6,52
1.5. DS1109 277 075 072,00 1,49
1.6. DS1110 783 421 793,80 4,22
1.7. DZ1111 759 862 153,80 4,09
1.8. OK0709 445 068 262,50 2,40
1.9. OK0808 729 414 000,00 3,93
1.10. OK1208 383 545 000,00 2,06
1.11. PS0310 840 268 885,12 4,52
1.12. PS0412 728 647 250,00 3,92
1.13. PS0413 663 950 500,00 3,57
1.14. PS0511 988 651 050,00 5,32
1.15. WS0922 426 162 000,00 2,29
1.16. WZ0118 384 750 808,26 2,07
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 350 791 000,00 1,89%
2.1. BANK PEKAO S.A. - LO30062008N002 240 017 000,00 1,29
3. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 607 351 130,95 30,18%
3.1. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 510 388 280,16 2,75
3.2. BANK PEKAO S.A. 503 697 916,65 2,71
3.3. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BP S.A. 423 717 697,26 2,28
3.4. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 315 819 080,15 1,70
3.5. BANK ZACHODNI WBK S.A. 241 478 191,00 1,30
3.6. LPP S.A. 237 096 125,92 1,28
3.7. POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. 223 913 575,76 1,21
3.8. PBG S.A. 221 045 951,36 1,19
3.9. CIECH S.A. 190 751 791,20 1,03
3.10. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. 190 266 878,97 1,02
4. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 63 000 519,40 0,34%
5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 61 976 800,00 0,33%
6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 735 708 537,60 3,96%
6.1 ECHO INVESTMENT - 30062014 189 473 392,50 1,02
6.2 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI - 30102017 202 274 120,00 1,09
8. Należności 94 323 901,47 0,51%